TERUGBLIK/FOTO’S 2020


zondag 2 februari 2020
Fototentoonstelling “Haagse Beemden 50 jaar geleden”

Tot 1 juli 1976 behoorden de Haagse Beemden (ten oosten van de spoorlijn Dordrecht-Breda) tot de gemeente Prinsenbeek en woonden er dus alleen Bekenaren. Om die reden behoort dit gebied met als stralend middelpunt het landgoed Burgst, tot die datum ook als historisch werkterrein van onze heemkundekring.
Begin zeventiger jaren werd daar, in overleg met de gemeente Prinsenbeek, door de gemeente Breda al nieuw gebouwd langs de Noordelijke rondweg omdat er grote behoefte was aan uitbreiding door de gemeente Breda.
Na de grenswijziging ging het snel met de ontwikkeling. Het is nu een woongebied met 27.000 inwoners, ruim 10.000 woningen en een groot industrieterrein. Het is een wijk geworden die vanwege de uniciteit is opgenomen in de Canon van de Ruimtelijke Ordening in Nederland.
In de Prinsenbeekse tijd – dus ongeveer 50 jaar geleden – was het nog een land- en tuinbouwgebied met veel natuur en her en der verspreide woningen en boerderijen. Er woonden ten tijde van de overgang naar Breda 556 personen.
Deze fototentoonstelling (foto’s Stadsarchief Breda 2005) laat zien hoe dit gebied er vóór de grote metamorfose uitzag. Mooie beelden die een romantisch landschap tonen, dat bij menigeen nostalgische gevoelens zal oproepen.


zondag 2 februari 2020
Demonstratie klokkenmaken “vakwerk van Hans Bastiaansen”

Hans is opgegroeid in een fietsenmakersgezin, waar altijd wel iets te repareren was en waar hij dan ook menig keer een handje heeft geholpen. Vanwege zijn fascinatie voor kleine mechanieken koos hij voor de opleiding fijnmechanische techniek.
Nadien werkte hij 37 jaar bij de bekende klokkenfirma Schreurs in de Catharinastraat in Breda. Daar repareerde en restaureerde hij allerlei soorten uurwerken in de ruimste zin van het woord. Van kleine zakhorloges, gewone uurwerken tot torenuurwerken.
Een jaar geleden was er veel belangstelling voor deze demonstratie en daarom alle redenen om dit nu te herhalen.


7 februari 2020
NIEUWE BANK IN DE HOOIBERG

Vorig jaar herfst verdween ineens de picknicktafel in de Hooiberg t.h.v. Korenpad/Heidreefke. Uit informatie bleek dat de gemeente dit had gedaan vanwege de slechte toestand. Enigszins begrijpelijk, maar voor de heemkundekring en ook voor veel Bekenaren lag het voor de hand dat er door de gemeente een nieuwe bank geplaatst zou worden. Zeker gezien de geschiedenis van de bank:

Deze bank werd jaren geleden met subsidie van de gemeente Breda in het kader van de Actie “Hart voor je Buurt” door de buurtvereniging De Beekse Westhoek geplaatst om daar samen te komen en voor de wandelaars om even te rusten.

Maar er zijn meer redenen. 
De heemkundekring organiseert al een flink aantal jaren tijdens de vakantiemaanden buurtmiddagen. Deze buurtmiddagen – waaraan telkens 30 à 40 personen deelnemen – vinden steeds plaats op 4 verschillende plekken in het dorp en uiteraard zoveel mogelijk in de natuur. De bank in de Hooiberg speelt daarin al jarenlang een grote rol. 
Daarnaast heeft de heemkundekring de afgelopen maanden een nieuwe wandelroute ontwikkeld: het z.g. Biks Ommetje Hooiberg (zie op deze website “wandelroutes”). Van de wandelroute wordt druk gebruik gemaakt en dan is het natuurlijk heel fijn zijn als men dan even kan rusten om te genieten van de natuur. Alle reden voor de Heemkundekring om er bij de gemeente Breda op aan te dringen om een nieuwe bank te plaatsen.

En men heeft het helemaal begrepen en er staat nu een spiksplinternieuwe nieuwe picknicktafel. Bedankt namens alle wandelaars en natuurgenieters.


woensdag 12 februari 2020
LEZING OVER SUIKERFABRIKANT SCJ. HEERMA VAN VOSS door de heer Arie de Bruin

De suiker was in de tijd van Heerma van Voss (1841-1934) één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de Rijksoverheid. Hij fungeerde als een nationale spil in deze industrietak.
Maar behalve de suiker was er nog veel meer dat hem interesseerde en bezighield. Hij betekende veel voor zijn omgeving, de regio, zijn familie, zijn kerk, landelijk opererende organisaties en de start van de luchtvaart in Nederland. Hij zorgde er voor dat op 27 juni 1909 hier in de omgeving (Klappenbergse Heide) de eerste vlucht per vliegmachine in Nederland door Charles, graaf de Lambert plaatsvond.

Arie de Bruin heeft inmiddels 20 jaar onderzoek gedaan naar Heerma van Voss en alles wat met hem te maken heeft. Hij vertelt hij over leven en daden van deze markante bekende Nederlander, daarbij ondersteund met talrijke illustraties. Ook enkele bij Prinsenbeek en Princenhage behorende namen komen voorbij: Cieremans, Liesbosch en Den Angel.


vrijdag 14 februari 2020
KLEIN, HOOG BEZOEK VOOR MUSEUM DE RIJF 

Ruim 120 leerlingen en een groot aantal ouders van die leerlingen van de groepen 1 en 2 van basisschool De Horizon bezochten vrijdagmorgen in 5 groepen het museum. De groepen hebben afgelopen periode gewerkt aan het project “museum” en het bezoek aan De Rijf was de afsluiting hiervan.
In het museum kregen de kinderen van de museumgidsen veel te horen over wat je allemaal in dit museum kan zien en leren over het leven in vroegere tijden. Voor hen staat immers een oude telefoon, het fototoestel, een film/videoapparaat, een radiotoestel enz. heel ver weg van het – waar je dat allemaal mee kunt – mobieltje.
Natuurlijk was er ook veel aandacht voor de prachtige maquette van het oude (Prinsen)beek in de eerste helft van de vorige eeuw.
Na heel veel vragen van de zeer geïnteresseerde jonge bezoekers gingen ze voldaan terug naar school. Maar iedere leerling kreeg ook nog een mooie kleurplaat mee van “ t Biks Leesplangeske” met daarop tekeningen bij een aantal Bikse dialectwoorden. Hiermee kunnen zij een prijsje winnen en de mooiste kleurplaten worden straks in het museum opgehangen, zodat iedereen ervan kan genieten. 


4 maart 2020
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het was weer een gezellige avond, maar de vele afmeldingen vanwege o.a. het corona-virus speelden ons parten. Slechts 61 leden waren aanwezig in zaal Marktzicht.
Aan de orde kwamen o.a. de financiële stukken van 2019 en de begrotingen 2020. Deze werden zonder problemen door de vergadering vastgesteld. Voor een grote vereniging is het nodig om voldoende financiële armslag te hebben. Er is met de verhuis- en bouwkosten van het museum de afgelopen jaren heel veel, maar goed besteed reservegeld opgegaan. Daarnaast zijn er 2 zaken die de komende jaren de aandacht vragen. Mogelijk dat het  museum in 2027 weer moet verhuizen, want dan loopt de vergunning tot huisvesting af. En we vieren volgend jaar (2021) ons 25-jarig bestaan. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden. Dat houdt mogelijk in dat in 2021 een contributieverhoging van € 5,- aan de leden zal worden voorgesteld.

Het uitgebreide jaarverslag over 2019 toonde aan wat er allemaal heeft plaatsgevonden, zowel voor wat betreft de activiteiten van de kring als met het museum. Wijnand Bouman werd herkozen in het bestuur. Ook het activiteitenprogramma voor 2020 belooft weer veel en dat vindt u terug o.a. in deze Klepel en op onze website. De voorzitter dankte alle vrijwilligers en natuurlijk iedereen die onze kring en museum een goed hart toedraagt.

Na afloop van de vergadering werd er een heemkundequiz gehouden en zongen we samen bekende liedjes van vroeger bij de muziek van Rob&Greet&Wim.


maandag 13 april 2020
POLDER WEIMEREN STRAKS VERBODEN GEBIED?

De Mark kent wel eens hoge waterstanden. Dan dreigt Breda natte voeten te krijgen, dus een extra bekken waarin een teveel aan water kan stromen, acht men welkom. Weimeren kan daarvoor dienen. Het plan is, om dat te combineren met een verregaande vernatuurlijking van de polder; door daar meer plaats te maken voor water, planten en dieren. Dat plan behelst echter ook, dat Weimeren voor mensen verboden gebied wordt. Op het (fiets)pad langs de Mark na.

Dat betekent dat we een flink stuk van ons ‘buitenheem’  kwijtraken van waaruit Prinsenbekenaren konden genieten van natuur en landschap. De Hillen, Polderweg en het pad vanuit de Nieuwveerweg naar de Polderweg (-oost) raken verloren. De planning is dat over een paar maanden het vergraven begint en de afsluitingen beginnen.

Heemkundekring heeft grote twijfels of dat nu zó radicaal moet. Het zou fijn zijn als we van Weimeren kunnen blijven genieten zoals het nu is. Daarom heeft de Heemkundekring een zienswijze op het plan ingediend; niet tégen de natuurontwikkeling, maar om medegebruik te verkrijgen.

Betrokkenheid bij de natuur wordt vooral bevorderd door er onderdeel van te mogen zijn. Als het plan ongewijzigd doorgaat, is het een gemiste kans voor draagvlak en om de meest betrokkenen, namelijk de bevolking van Prinsenbeek, in een stuk van hun ‘buitenheem’ te laten genieten.

De Heemkundekring heeft dit recent ervaren met de openstelling van het Heidreefke in natuurgebied De Hooiberg. Die toegankelijkheid wordt door Prinsenbeek als zeer positief beleefd.

Voor de zienswijze van onze heemkundekring op het ontwerp-projectplan van Waterschap Brabantse Delta zoals verzonden op 25-01-2020, zie  Zienswijze HKK op Weimeren 25-1-20

Voor de reactie van Waterschap Brabantse Delta, zie Reactie Waterschap


 

dinsdag 19 mei 2020
TOEGANKELIJKHEID POLDER van WEIMEREN
Aanstaande woensdag vergadert het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta over onze polder Weimeren, die voor een stuk ontgraven zal worden. Onder andere om als waterbuffer te dienen als er overstroming dreigt voor de stad Breda. Meteen wordt er aan ‘natuurinrichting’ gedaan. Die plannen behelzen ook dat wandelaars niet langer in de polder zelf welkom zijn. Wellicht al vanaf komende zomer. Voor Prinsenbeek betekent dat het verlies van een gebied bij huis waar je van nabij van de omgeving kunt genieten.

Enige tijd geleden werd de op het plan ingediende zienswijze van heemkundekring Op de Beek op de ontwikkelingen ter plaatse door lezers van Prinsenbeeknieuws massaal ondersteund met veel schriftelijke positieve reacties en 1046 “duimpjes”.

In het nu voorliggende voorstel aan het algemeen bestuur wordt echter de zienswijze niet gedeeld en is hiermee nauwelijks of geen rekening gehouden. De heemkundekring heeft zich dan ook nu met een brief rechtstreeks gewend tot de leden van het algemeen bestuur met de oproep om goedkeuring aan het plan te onthouden.

Voor meer info kunt u zich wenden tot advanmelis@ziggo.nl.


vrijdag 19 juni 2020
ONS FOTOARCHIEF OP INTERNET   

Al een flink aantal jaren is onze documentatiewerkgroep bezig met het archiveren, inventariseren, beschrijven en toegankelijk maken van het grote aantal van de in ons archief bevindende foto’s, films, video’s, cd’s, boeken, verenigingsarchieven, bidprentjes, papieren, enz..

Inmiddels is er voor vele onderdelen een bruikbare en toegankelijke inventaris samengesteld. Door de inmiddels opgerichte “beeldbankgroep” is met name zeer hard gewerkt aan het vullen van onze nieuwe “beeldbankwebsite” met foto’s over allerlei onderwerpen. Op dit moment is het nog beperkt tot enkele honderden foto’s, maar de groep is continue bezig met aanvullingen.

U kunt de beeldbank bezoeken door te klikken op
www.beeldbankhkopdebeek.nl  

Hier kunt u actief deelnemen door de foto’s te bekijken, maar ook kunt u nadere gegevens , zoals namen, data en gebeurtenissen, via de website aan ons doorgeven.


woensdag 8 juli 2020
UITBREIDING MUSEUM DE RIJF

Al geruime tijd zijn we bezig met het inrichten van de uitbreiding van het museum. Deze uitbreiding omvat ruim 100 vierkante meter. Dat biedt heel veel mogelijkheden en daarvan maken we dankbaar gebruik. Dankzij de vele schenkingen die wij in de loop der jaren van her en der mochten ontvangen zijn we in staat om daar nog meer van de historie van ons mooie dorp en veel dingen van vroeger te laten zien. Zo keert o.a. de oude woonkamer met de bedstee weer terug evenals het politiebureau en krijgt ook de kerkelijke hoek een wel heel bijzondere, verrassende  en fraaie uitstraling. Er wordt hard aan gewerkt en wij hopen in oktober alles klaar te hebben.

Daarnaast zijn we ook aan het bekijken hoe we in het museum om moeten gaan met de corona-voorschriften. Als dat allemaal lukt, dan zou op zondag 4 oktober het hele museum weer heropend kunnen worden.


6 september 2020
OPENING HERMAN DIRVENPARK

Op zondag 6 september (de geboortedag van Herman 86 jaar geleden) vond de onthulling plaats van de straatnaamborden “Herman Dirvenpark” in het bijzijn van veel familie, vrienden, kennissen en de bewoners van het park. Helaas kon echtgenote Toos Dirven vanwege lichamelijke beperkingen niet aanwezig zijn.

Het voorstel voor de vernoeming naar Herman Dirven werd gedaan door onze heemkundekring en het gemeentebestuur volgde ons daarin. Vanwege zijn tomeloze inzet voor de Prinsenbeekse gemeenschap heeft Herman deze vernoeming ten volle verdiend. Een Prinsenbekenaar in hart en nieren. 

Herman Dirven

Zo stond hij o.a. aan de wieg van de BAK van Boemeldonck, was oprichter van de plaatselijke VVD en 20 jaar raadslid, waarvan 8 jaar wethouder.
Zijn kennis als historicus legde hij neer in vele boeken en periodieken, zoals in het tijdschrift van de Werkgroep Haagse Beemden: Hage. Als lid van de Beekse Redactie Tafel schreef hij jarenlang voor Modern Prinsenbeek vele artikelen voor de voorpagina.  Bovendien was hij vaak initiatiefnemer en medeorganisator van vele plaatselijke evenementen.
De man die vele straatnamen in Prinsenbeek heeft bedacht krijgt nu zelf een eigen straatnaam.

Het is inmiddels de 8e keer dat een straatnaamvoorstel van ons realiteit werd. Uit de toespraak van onze voorzitter Ad van Melis werd meteen duidelijk waarom dit park naar hem vernoemd is en wat de verdiensten van Herman voor de Prinsenbeekse gemeenschap zijn geweest.
Een persoonsstraatnaamvernoeming is een hele eer en Herman is nu de 12e Bekenaar met een eigen straatnaam.
Met het sfeervolle gedicht van Kees Nagelkerke werd nog eens benadrukt, waarin Herman uitblonk en het voortouw nam om zaken op een rijtje te zetten.
Oudste zoon Joep Dirven gaf een persoonlijk tintje aan dit evenement door het levensverhaal van Herman te vertellen en hem gestalte te geven als vader. Onder tromgeroffel onthulden de kleinkinderen tenslotte de beide straatnaamborden.
Alle aanwezigen kregen een mooie witte roos, die – in plaats van een proosten met een glas – tijdens het klinken van het Prinsenbeeks Volkslied omhoog werd geheven.
De blaaskapel D’Ruit maakte met een vrolijke noot het feestje helemaal compleet.

 Luttelhof
Natuurlijk zijn ook de bewoners van de woningen aan de Luttelhof hierbij betrokken. Deze naam is ook een initiatief van de heemkundekring. Tot begin vorige eeuw stond in het centrum van de Beek een grote hoeve met de naam Merlijnshoeve. De eigenaren noemden het perceel waar nu deze straat ligt: de Luttelhof (luttel is ‘klein’).


dinsdag 22 september 2020
POSITIEF OVERLEG OVER TOEGANKELIJKHEID POLDER WEIMEREN

Leden van onze werkgroep Buitenheem hebben een bezoek gebracht aan het poldergebied van Weimeren. Dat deden ze samen met projectleider Jeroen van Leijsen van het project Noordrand Midden. In Noordrand Midden werken Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer samen aan waterrijke natuurontwikkeling.

Die ontwikkeling omvat de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek. Polder Weimeren wordt de komende jaren ontwikkeld tot een grootschalig natuurgebied met waterplassen, moeras, bosjes en ruige graslanden. In het oostelijk deel starten de eerste werkzaamheden in oktober. 

Aan dit bezoek werd een positief gevoel overgehouden. Samen werd gezocht naar alternatieven. Er is nu goede hoop dat zowel tijdelijk – tijdens de uitvoeringsperiode – als in de definitieve vorm het gebied voor wandelaars toegankelijk blijft. Het blijft belangrijk dat polder Weimeren toegankelijk blijft voor wandelaars als straks plan Noordrand Midden wordt gerealiseerd. Er is zorg dat door de natte natuurontwikkeling in Weimeren een flink stuk van het ‘buitenheem’ verloren gaat, een plek waar Bekenaren kunnen genieten van natuur en landschap. Daarom vinden nu gesprekken plaats met de projectorganisatie, om samen te komen tot een oplossing.
Wij zijn niet tegen de natuurontwikkeling, maar vinden het belangrijk dat de Bekenaren medegebruik verkrijgen.


woensdag 30 september 2020
ONZE MUSEUMCOLLECTIE OP INTERNET

Op deze beeldbank vindt u vele verzamelde stukken van Heemkundig Museum De Rijf.
De voorwerpen zijn per categorie ingedeeld en gefotografeerd. Helaas is het niet altijd mogelijk gebleken om in de beschrijving volledig te zijn, maar misschien kunt u ons helpen. Heeft U dus aanvullingen en of opmerkingen, laat het ons weten middels een mailtje naar advanmelis@ziggo.nl

Heeft u ook nog spullen die passen in onze museumverzameling neem dan even contact op, telefoon 06-36335513 of mail naar wijnandbouman@gmail.com 

U kunt de beeldbank bezoeken door te klikken op:
www.beeldbankhkopdebeek-museumcollectie.nl


donderdag 8 oktober 2020
GRIFFIOENSCHOOL GAAT DIT JAAR ZORGEN VOOR VREDESKAPEL
Normaal gaat dit altijd gepaard met een officiële ceremonie bij de Vredeskapel in mei, maar vanwege corona was de overdracht van het onderhoud van de Vredeskapel op donderdag met een kleine ceremonie in basisschool De Griffioen. Leerlingen van groep 8c van deze school namen de taak over van de Montessori+ Prinsenbeek.

Onze voorzitter Ad van Melis en conservator Pim Monné van Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” overhandigden hiervoor de ingelijste foto van de kapel aan één van de leerlingen van de groep die dit schooljaar zorgdraagt voor het onderhoud.

Het bij toerbeurt schoonhouden van de kapel door leerlingen van de drie Prinsenbeekse basisscholen gebeurt al vele jaren. Heemkundekring en mobilisatiemuseum vinden het belangrijk dat de jeugd zorgvuldig met het erfgoed omgaat en verwacht dat dat op deze wijze wordt gestimuleerd. Om het verhaal van de kapel door te geven, wordt elk jaar een nieuwe lichting jonge Bekenaren betrokken bij het onderhoud ervan. 

De kapel is gebouwd uit dankbaarheid, omdat Beek in de Tweede Wereldoorlog groot leed bespaard was gebleven. Door giften en medewerking van de Beekse bevolking is de kapel tot stand gekomen. Op 23 mei 1953 werd de kapel ingezegend als Mariakapel en op 4 mei 1980 in gebruik genomen als Vredeskapel, waarbij de plaquette met de namen van de gesneuvelde Polen werd aangebracht.
Elk jaar op 4 mei vindt op deze plaats de dodenherdenking plaats.

woensdag 21 oktober 2020
DANKZIJ HEEMKUNDEKRING TOCH WANDELEN IN DE POLDER VAN WEIMEREN

Tot voor enkele maanden had het er alle schijn van dat de natuurbouw in Weimeren (onderdeel van project Noordrand-Midden) als gevolg zou hebben dat het gedaan zou zijn met wandelen door onze polder. De routes over de Polderweg samen met die over Wandelkade (tussen Polderweg-oost en Nieuwveerweg) achtte Staatsbosbeheer niet te combineren met het vrachtverkeer wat moet zorgen voor de geplande ontgrondingen van de polder.
Het gevolg van het feit dat die werkzaamheden vele jaren duren en het onzeker is of in het eindbeeld sprake is van wandelmogelijkheden, zou kunnen zijn dat het wandelen door Weimeren tot het verleden behoort. Niet meer in de polder kunnen vertoeven, voelt als een verlies.
Daarom nam de heemkundekring het initiatief tot acties. Onder andere in de vorm van overleg met de projecteigenaren. Dat bleek constructief.
Er werden in juli – in samenspraak met de projectorganisatie – twee doelen gesteld:
(a) zorgen dat er tijdens de werkuitvoering geen enkel moment is, dat er niet gewandeld kan worden in Weimeren;
(b) meedenken over de eindinrichting van de polder.

Omdat de start van Weimeren fase 1 direct na de zomer gepland was, lag de focus op (a).
In ijltempo kwamen er ongeveer vijftien ‘paadjes’ op een schetskaart te voorschijn; inclusief die welke niet – of met veel moeite te realiseren zouden zijn. Voor de onderlinge besprekingen kregen die namen die ontleend werden aan de historie en/of landschap ter plaatse. Na intensief overleg en dankzij goede samenwerking bleek helaas dat de Polderweg en de Wandelkade echt alleen voor vrachtverkeer gereserveerd zouden blijven; zonder wandelaars. Doch ook dat er medewerking was voor compensaties.

Daaruit zijn onderstaande paden voort gekomen. In bijgaande plattegrond zijn ze weergegeven. Bovenin de Mark met in rood het Trekpad erlangs, rechts de A16 en de spoorlijnen met nabij de Nieuwveerweg en Essendreef. Onderin in rood Brielsedreef en Halseweg. Stukken Polderweg zijn herkenbaar aan de grijze bolletjes tussen A en B middenin.
De paden die binnenkort – uiterlijk ten tijde van de afsluitingen op de Polderweg – opengesteld worden, zijn groen weergegeven.
A: Dijkpad-oost; op de waterkering tussen Nieuwveerweg en Polderweg-zuid.
B: Dijkpad-west; op de waterkering tussen Polderweg-west en Halseweg-noord.
C: Bloemdijk; evenwijdig aan de Halseweg-noord.
D: een combinatie van De Hillen en een spoor door het land – genoemd Blokkenpad – naar het Trekpad langs de Mark. Het Trekpad langs de Mark en Nieuwveerweg blijft open op incidenteel  kruisend vrachtverkeer na.
Het gaat om voorzieningen voor de periode van uitvoering van natuurontwikkeling van Weimeren fase 1. Als gevolg van de mogelijke tijdelijkheid van deze routes, is er naar gestreefd  om  compensaties van de bestaande wandelmogelijkheden relatief sober, goedkoop en snel te realiseren.

De heemkundekring en projectorganisatie zijn vast van plan met elkaar te blijven overleggen voor bijstellingen, verdere verkenningen van het poldergebied en het het eindbeeld voor Weimeren.


dinsdag 10 november 2020
UITSLAG RABO CLUBSUPPORT 2020

De RABO ClubSupport-actie heeft onze Heemkundekring € 1020,79 en Museum De Rijf € 470,49 opgeleverd.

Heel hartelijk dank aan eenieder die op ons heeft gestemd en zeker ook dank aan de Rabobank.


november 2020
ONZE BIDPRENTJES OP INTERNET

 Deze maand wordt onze verzameling bidprentjes gedigitaliseerd en kunt u deze inzien door te klikken op:
beeldbankhkopdebeek-bidprentjes

Nog niet alle bidprentjes zijn verwerkt, maar de site wordt regelmatig aangevuld.

 Graag hebben we nog meer bidprentjes. Als u die wilt aanleveren, aanvullingen/opmerkingen heeft of meer informatie wilt, neem dan even contact op met ons secretariaat hkopdebeek@ziggo.nl of 076-5212405.


zaterdag 21 november 2020
NIEUWE WANDELMOGELIJKHEDEN WEIMEREN-POLDER

 Met een markering van ėėn der nieuwe paden in de polder Weimeren heeft Heemkundekring Op de Beek stilgestaan bij de start van het ontgraven in Weimeren. Staatsbosbeheer sluit de polder af omdat men de veiligheid voor wandelaars wil waarborgen. Wel is er met de werkgroep Buitenheem van de Heemkundekring samengewerkt om het verlies van het ‘wandelrondje Polderweg’ te compenseren. Dat ommetje was bijna 7 km en besloeg Polderweg-West > Polderweg-oost > Wandelkade > Nieuwveerweg > knp 25 > Brielsedreef > stukje Overveldsestraat > knp 23 > Halseweg > Polderweg. 

Ook is er -bijv.- de grotere wandeling om Weimeren van 8 km.
Die beslaat  De Hillen > Blokkenpad  > Trekpad langs de Mark  > Nieuwveerweg  > knp 24 bij café Elsakker > Dijkpad-oost > Polderweg-zuid > knp 25 > Brielsedreef > vroegere route naar Polderweg-west > Dijkpad-west > knp 61 > Bloemdijk langs de Halseweg-noord > De Hillen. 
De nummers zijn die van de nieuwe knooppunten van Wandelnet, want het hart van Weimeren met de binnendelen van Polderweg en Wandelkade zijn vanaf nu gesloten voor wandelaars. 

Om de nieuwe paden te realiseren is er in een eerdere overlegfase een beginselkaart gemaakt met veel meer paden. Die kregen namen die veelal ontleend zijn aan het landschap en oude perceelsnamen. Na een brede afweging zijn daaruit de bovengemelde paden gekozen voor deze bouwfase van Weimeren.
Samen met de projectorganisatie Noordrand-Midden heeft de Heemkundekring ervoor geijverd de kosten voor de nieuwe paden zo laag mogelijk te houden. De gemeente Breda heeft die kosten vervolgens ruimhartig voor haar rekening genomen.

Het fraaie bordje “Blokkenpad” werd vervaardigd door natuurliefhebber Peter Brabander.


maandag 14 december 2020
NIEUWE STRAATNAAM: “CLAZINA BIEMANSERF”

Het gemeentebestuur van Breda heeft in overleg met o.a. onze heemkundekring de straatnaam “Clazina Biemanserf” vastgesteld voor het perceel op de hoek Pater Rommelaan/Beeksestraat (zie bijgaande plattegrond). Hier zal over enige tijd een aantal woningen en appartementen gebouwd worden.

Clazina Biemans (Zr. Philothea) werd geboren op 1 oktober 1885 te Beek in de toenmalige Gemeente Princenhage. Op 7 september 1910 trad zij in als Religieuze Recollectine Penitente van de reguliere derde orde van de H. Franciscus van Assisi der congregatie van de Zusters der H. Elisabeth aan de Menno van Coehoornstraat 1 te Breda. Als zuster Philothea ontving zij het Heilig Kleed op 15 oktober 1910 en deed haar Heilige Professie op 15 september 1912. Ze vertrok op 29 augustus 1925 naar Medan (Sumatra/Indonesië) en werkte daar als ziekenverpleegster. Op 14 maart 1943 overleed zij in het interneringskamp te Brastagië, Sumatra.