JAARSTUKKEN

OVERZICHT FINANCIËN 2023
en BEGROTING 2024

Klik op de volgende stukken:

Resultaatrekening HK Op de Beek 2023

Resultaatrekening Museum de Rijf 2023

Begroting Heemkundekring op de Beek 2024

Begroting Museum de Rijf 2024


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 MAART 2024

Aanwezig: 72 leden

Notulist: Ria de Beer
                       
Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op deze algemene ledenvergadering.
Hij is verheugd, dat vele leden aanwezig zijn. Hij maakt gebruik om leden te bedanken
voor hun positieve betrokkenheid bij de vereniging. Hij legt uit, dat de huisvesting problemen voor museum de Rijf definitief tot het verleden behoren en vraagt applaus voor eigenaar Jan Smits.

Goedkeuren van de notulen d.d. 2023-03-01
De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.
Punt van aandacht is de vraag van Gerard van Heusden in de rondvraag.
Rondleiding in het Maczek Memorial kan wellicht in oktober met herdenking 80-jarige
bevrijding ingevuld worden.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Els Boons; Bertha Luijkx; Carla Nooren.

Het jaarverslag 2023
De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin de activiteiten van het jaar 2023,
de werkgroepen, die actief zijn en o.a de activiteiten rondom museum de Rijf.
Hoogtepunt dit jaar was de afronding van het Boschdalproject met een mooi boek.
Het ledenaantal is in het jaar 2023 gestegen met 10. Op 1-1-2024 hebben we 617 lidmaatschappen.

Financieel verslag 2023
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2023 toe.
De financiën zijn gezond, zowel de Rijf als de vereniging tonen een positief saldo.
Els Lauwen en Han de Graaf hebben de boeken gecontroleerd. Zij hebben alles in orde bevonden. Ze complimenteren de penningmeester en verlenen het bestuur décharge voor het boekjaar 2023.

Kascommissie
Els Lauwen en Han de Graaf (vanwege verhindering van Frans Bastiaansen) controleren in 2025 de financiën van 2024. Kees de Beer wordt toegevoegd als reserve-lid.

Begrotingen 2024
De penningmeester licht de begrotingen toe.
      Een voorstel om Jan Smits € 5000,- te betalen ter compensatie van gemaakte
      onkosten (aan vergunningen etc.) voor permanente huisvesting, wordt door de vergadering
      met applaus goedgekeurd.
De begrotingen worden derhalve goedgekeurd.     

Bestuursverkiezing
Pim Monné heeft zich na 28 jaar bestuurslid/vice voorzitter niet meer herkiesbaar gesteld.
Ook Ria de Beer stelt zich na 19 jaar secretariaat niet meer herkiesbaar.
Voor het secretariaat wordt Henny Willemen voorgedragen en Anton van Oerle is bereid de plaats van Pim in te nemen.
De vergadering gaat akkoord en zo is de vereniging weer verzekerd van een volwaardig bestuur. Met dank aan Pim en Ria en een warm welkom en succes voor Henny en Anton.

Activiteitenplan 2024
De activiteiten, zoals buurten, lezingen etc. gaan dit jaar ook weer plaatsvinden.
Op 29 juni gaat de heemreis naar Brielle. Er staat een lezing over “de Kwatta” op het programma, evenals een expositie over het spoor.
Uiteraard zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de herdenking van de 80-jarige bevrijding.
       
Rondvraag
Wim Langen vindt het tijd worden om jonge leden aan te trekken.
De voorzitter antwoordt, dat daar reeds een begin mee is gemaakt en vraagt ons aanwezige lid Mos,” Hoe oud ben jij? “Mos antwoordt: 22 jaar. Namen van 30’ers
en 40-ers worden opgesomd. Het blijft wel een punt van aandacht.

Sluiting en afscheid scheidende bestuursleden
Alvorens de voorzitter de vergadering sluit, worden de gezinsleden van Pim en Ria binnen geroepen om de huldiging van vader en opa/ moeder en oma bij te wonen.
De voorzitter spreekt lovende woorden en somt op wat zowel Pim, als Ria voor de kring hebben betekend.
Als blijk van waardering is Dhr. Wim Konings, bestuurder van Brabants Heem, aanwezig om zowel Pim als Ria te onderscheiden met het Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem en de bijbehorende oorkonde. Een mooi bloemetje maakt het afscheid compleet.
Pim en Ria spreken nog een dankwoord en benadrukken de fijne samenwerking met het bestuur, leden en vrijwilligers. Ze kijken beiden terug op een mooie periode en wensen de vereniging alle goeds toe. Ze blijven beiden betrokken en waar nodig behulpzame leden.

Voor akkoord:
                                                                                

ALGEMENE LEDENVERGADERING 1 MAART 2023

Aanwezig: 74 leden

Notulist: Ria de Beer

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op deze algemene ledenvergadering.
Hij is verheugd, dat vele leden aanwezig zijn.

Goedkeuren van de notulen d.d. 20-04-2022
 De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Anneke Beerens; Dijo van Gils; Annemarie Kosten; Jos de Graaf en de bestuursleden Pim Monné en Wijnand Bouman.

Het jaarverslag 2022
De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van de activiteiten
en voortgang, die alle werkgroepen van onze vereniging, maken.
Het ledenaantal is in het jaar 2022 gestegen met 24. De voorzitter deelt mee, dat de mijlpaal van 600 lidmaatschappen is behaald.

Dhr. H. Visser wordt met een taart en een feestelijk woordje gehuldigd als 600e lid.                      

Financieel verslag 2022
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2022 toe.
De financiën zijn gezond, zowel de Rijf als de vereniging tonen een positief saldo.
Frans Bastiaansen en Ad van Praat hebben de boeken gecontroleerd. Zij hebben alles in orde bevonden. Ze complimenteren de penningmeester en verlenen het bestuur décharge voor het boekjaar 2022.

Kascommissie
Ad van Praat is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Els Lauwen en Frans Bastiaansen worden gekozen om in 2024 de financiën van 2023 te controleren.

Begrotingen 2023 heemkundekring en museum.
De penningmeester licht de begrotingen toe en complimenteert Els Boons voor de accurate overdracht van de boekhouding en haar behulpzaamheid. De cijfers spreken voor zich en er zijn geen vragen. De begrotingen worden derhalve goedgekeurd.      

Bestuursverkiezing
De voorzitter legt uit dat de vorig jaar gekozen Ria Verdaasdonk wegens privé- omstandigheden, heeft afgezien van het bestuurslidmaatschap.
Els Boons werd in oktober derhalve opgevolgd door Irene Storms.
Wijnand Bouman en Irene Storms worden beiden voor drie jaar (her)benoemd.
De voorzitter roemt Wijnand om zijn tomeloze inzet en werklust.
    
Activiteitenplan 2023/2024
De activiteiten, zoals buurten, lezingen etc. gaan dit jaar ook weer plaatsvinden.
Op 17 juni gaat de heemreis naar Zeeland. Er zullen twee verschillende bedragen worden gevraagd. Het verschil zit in het wel of niet in bezit hebben van een  museumjaarkaart op VIP-kaart Vriendenloterij voor het Watersnoodmuseum.
Op 5 november is onze tweejaarlijkse stamppotmiddag/avond met muziek.
Tot slot van het activiteitenplan deelt de voorzitter mee, dat we dit jaar nog een definitieve huisvesting aan de Brielsedreef kunnen verwachten. Met dank aan de medewerking van de gemeente en speciaal aan Jan Smits, die aan ons en ons museum veel hulp biedt.
 
Rondvraag.
– Gerard van Heusden vraagt om rondleiding in Maczek Memorial. Het bestuur is dit aan het bekijken, maar de kosten daarvoor zijn (te) hoog.
– René Nuijten informeert nog eens naar lidmaatschap bij overlijden partner. Wij hanteren alleen gezinslidmaatschappen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met nogmaals alle vrijwilligers te danken voor hun inzet.

Aan het einde van de vergadering ontvangt Kees Nagelkerke in het bijzijn van zijn gezin het Zilveren Draaginsigne met oorkonde van Brabants Heem.
Kees ontvangt deze onderscheiding voor zijn verdiensten voor de HKK, als mede-oprichter en bestuurslid. Zijn grote verdiensten als schrijver van vele Beekse artikelen en als auteur van 4 succesvolle boeken.
          
Na een korte pauze wordt op groot scherm de film van de jubileumviering vertoond. Dat levert weer enthousiaste reacties op.
Bij vertrek uit de zaal kunnen veel leden, met het slaan van de kerkklok, meetellen tot 11.

Voor akkoord: