JAARSTUKKEN

Heemkundekring Op de Beek      
Begroting 2019        
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Contributie 11700.00   Bijdrage de Rijf 5500.00
Clubkas 575.00   Contributies 100.00
Activiteiten     Bestuurskosten 150.00
Heemreis 3500.00   Website 200.00
Lezingen 100.00   Verzekeringen 425.00
Burgst wandeling 150.00   Klepel 3750.00
Boerenstaamp 2000.00   Bankkosten 175.00
Verkoop boek 1250.00   Huur gebouwen 150.00
      Heemreis 4250.00
      Lezingen 200.00
      A.L.V. 350.00
      Quiz bijdragen 100.00
      Buurten 50.00
      Knipselkrant 50.00
      Representatie 400.00
      Helpdesk pc leden 100.00
      Presentatie boek 750.00
      Boerenstaamp 2250.00
      Diversen 150.00
      Naar spaar 175.00
         
Totalen 19275.00   Totalen 19275.00

 

Heemkundekring “Op de Beek”      
Museum De Rijf        
Begroting 2019        
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Bijdrage HKK 5500.00   Bestuurskosten 100.00
Donaties 450.00   Huur pand 3510.00
Groepsbezoeken 150.00   Gas / Elektra 1750.00
Verkoop materialen 500.00   Andere verwarming 100.00
Verhuur ruimten 150.00   Conserveren 150.00
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Onderhoud CV 100.00
Koffie / thee 500.00   Afronden Fase 2 Rijf 1000.00
Energiebelasting 500.00   Projecten 715.00
clubkas 550.00   Logistiek 250.00
      Belastingen Breda 475.00
      Onderhoud De Rijf 500.00
      Representatie 115.00
      bankkosten 135.00
      Onvoorzien 400.00
         
Totaal 9300.00   Totaal 9300.00

 

 

2018   Verlies- en Winstrekening Vereniging Heemkundekring “OP DE BEEK”
Inkomsten     Uitgaven  
Contributie 11.125.00   Bankkosten 277,11
Verkoop 1784,30   Klepel 3229,66
Kruispost 5023.60   Kruispost 5023,60
van spaar naar bank 1000.–   Bijdrage de Rijf 3810,–
Logistiek 15,–   Bestuurskosten 281,69
Cartridge 35,–   Boekpresentatie LS 84,03
Lezingen 15,–   Diversen 8,08
Representatie 175,–   Verzekeringen 404,96
Rabo clubkasactie 508,41   Representatie 680,39
Onderzoek 1815,–   Deelname quizzen 66,80
Heemreis 4139,90   Heemreis 5500,30
Diversen  6,20   Contributie retour 140,–
      Contributie Heem 113.50
      Website 190.75
      PC-Help desk ledencontributie 71.39
      Boek verkoop derden 46,–
      Abonnement Brabants 24.50
      Buurten 15.–
      Algemene Ledenvergadering 656,90
      Placemats 45,96
      Knipselkrant 19,91
      Onderzoek 1815,–
      Lezingen 135,–
      Vergoeding autokosten/schade 349,12
      Vrijwilligersfeest 928,43
         
         
         
      Positief saldo 1724,03
Totaal  25.642,41   Totaal 25.642,41

 

BALANS PER 31-12-2018 VERENIGING HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”
ACTIVA        
INVENTARIS 1500,00      
VOORRAAD 2500,00      
KAS 90,54      
BANK 1879,45      
TOTAAL 5.969,99      

 

 

2018  Verlies- en winstrekening  STICHTING MUSEUM DE RIJF   
Inkomsten     Uitgaven  
Bijdrage HKK  3810,–   Huur pand 3810,–
Donaties en groepsbezoeken 1518,46   Gas / Elektra 1620,–
Verkoop materialen 41.70   Onkosten teruggave energiebel. 95,47
Verhuur ruimten 426.00   Onkosten 2e fase 2490,22
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Exploitatiekosten 1144,80
Rabo clubkas 589,83   Rondleidingen 38,–
Gas en elektra 258.02   Folders 175,–
Teruggaaf energie belasting 526,–   De Rijf logistiek 320,29
 Verhuur 60,–   Exposities 228,48
 Verzekering 0,11   Gemeentelijke belastingen 466,66
Koffie/thee 316,30      
Retourgelden 105,57      
Negatief saldo 1736,93      
Totaal  10.388,92   Totaal  10.388,92

 

BALANS PER 31-12-2018 STICHTING MUSEUM DE RIJF    
ACTIVA        
INVENTARIS 1.200,00      
BANK 488,85      
TOTAAL 1.688,85      

 

2018   Verlies- en winstrekening STICHTING “OP DE BEEK”
Inkomsten   Uitgaven  
Saldo 4635,69 naar vereniging OP DE BEEK 1.000,–
rente 1,19 Positief saldo 3.636,88
Totaal 4636,88 Totaal 4.636,88
BALANS PER 31-12-2018 STICHTING “OP DE BEEK” 
ACTIVA      
 SALDO BANK  3.636,88    

 

 Notulen Algemene Ledenvergadering 7 maart 2018

Aanwezig: 68 leden, afwezig van het bestuur: Pim Monne en Jan Rabelink (met kennisgeving).

Notulist: Ria de Beer

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op de een en twintigste algemene ledenvergadering.
Hij spreekt zijn tevredenheid uit over de opkomst, dit jaar wellicht wat lager vanwege de griepepidemie.

Goedkeuren van de notulen d.d. 8-3-2017
De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Mevr. Van der Laken; Adje en Wim Langen; Gonnij en Jan Tankink; Mariska Nooren.

Het jaarverslag
-De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van alle activiteiten. Een speciaal woord van dank wordt gericht aan alle leden, die zich weer belangeloos hebben ingezet bij diverse activiteiten.

-Speciaal woord van dank aan Wijnand Bouman en zijn club medewerkers, die de varkensstal hebben omgetoverd naar een prachtig museum.
-Er zijn geen aanmerkingen op, of vragen over het jaarverslag.
-Thea Martens merkt op, dat de digitale nieuwsbrief niet is vermeld in het jaarverslag. Volgend jaar wordt het zeker vermeld.

-De voorzitter vraagt nog aandacht voor de Clubkascampagne van de Rabobank. Minderjarigen met eigen rekening mogen zonder lidmaatschap dit jaar ook stemmen.
-Het nieuwe museum is zeker vanaf de opening door 900 personen bezocht.
-De voorzitter blikt terug op het verplaatsen van de kunstwerken van het oude Hagedonk naar het nieuwe wooncentrum Thebe/Hagedonk.
-Hij kondigt aan dat op 9 maart de presentatie van de biografie van Louise Stratenus  plaatsvindt in “Het Princenhaags Museum”. Eind 2018 zal het tweede deel van de Boschdal-trilogie gepresenteerd kunnen worden, genaamd “Lindendaal”.
-Uit de auteurscursus heeft zich een groepje gevormd, dat stukjes schrijft, die in de Klepel kunnen worden geplaatst.
-Hij dankt de secretaris voor het jaarverslag.                        

Financieel verslag 2017
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2017 toe
De verbouwing en verhuizing van de Rijf is betaald met donaties en geld en middelen van sponsoren. Alleen de tijdelijke dubbele huur zijn onkosten geweest voor de vereniging.
Jan Smits wordt bedankt voor zijn “milde ”huurprijs.

Han de Graaf en Henk van Hooijdonk hebben de boeken gecontroleerd. Zij verlenen de penningmeester decharge voor het boekjaar 2017.
De penningmeester is duidelijk geweest, want er zijn geen vragen over zijn verslag.

Kascommissie
Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Els Boons en Henk van Hooijdonk. Met dank aan Han de Graaf.

Begrotingen 2018
De penningmeester licht de begrotingen toe. Veel contributiegeld gaat naar museum de Rijf en De Klepel.

Rini Weterings en Janus van Boxel zijn van mening dat de heemreis door de deelnemers zelf moet worden bekostigd. Het bestuur is van mening, dat de vereniging naar de leden toe ook moet bijdragen. Ook bij andere activiteiten draagt de vereniging bij, daar is de contributie ook voor bedoeld.
De begrotingen worden goedgekeurd.

Bestuursverkiezing
Ria de Beer en Pim Monne zijn reglementair aftreedbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Ria en Pim worden met applaus voor drie jaar herkozen.

Activiteitenplan 2018
-De voorzitter ontvouwt de plannen voor het komende seizoen. Zij zijn te lezen in de Klepel en op de website.
-Op 30 juni gaat de heemreis naar Volendam en Marken.
-De 80-jarige scouting exposeert 3 maanden in de Rijf.
-Op 22 april is De Rijf het startpunt van de Kunstroute.
-2 april is de actie Heel Prinsenbeek bakt en bruncht. De opbrengst is voor de HKK  om t.z.t. iets herkenbaar Beeks in de nieuw in te richten Beekse Markt aan te brengen.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting
Ad dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.          

Na een korte pauze treedt “t Kumt Vaneiges uit Berlicum op. Zij vermaken ons in mooi dialect met liedjes uit onze jeugd.

De zaal doet goed mee en iedereen keert vrolijk huiswaarts.

                                                                              

Heemkundekring Op de Beek      
Begroting 2018        
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Contributie 11500.00   Bijdrage de Rijf 5500.00
Clubkas 600.00   Contributies 150.00
Donaties / koffie etc 350.00   Bestuurskosten 250.00
      Website 150.00
      Verzekeringen 425.00
      Klepel 4000.00
      Bankkosten 200.00
      Huur gebouwen 150.00
      Heemreis 4000.00
Activiteiten     Lezingen 300.00
Heemreis 3000.00   A.L.V. 400.00
Lezingen 100.00   Quiz bijdragen 150.00
Burgst wandeling 150.00   Buurten 50.00
Muziekavond 1000.00   Knipselkrant 50.00
      Representatie 350.00
      Helpdesk pc leden 100.00
      Logistiek HKK 150.00
      Onvoorzien 275.00
         
Totalen 16650.00     16650.00
         
         

 

         
Heemkundekring “Op de Beek”      
Museum De Rijf        
Begroting 2018            
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Bijdrage HKK  5500.00   Bestuurskosten 50.00
Donaties 500.00   Huur pand 3600.00
Groepsbezoeken 300.00   Gas / Elektra 1620.00
Verkoop materialen 650.00   Logistiek 250.00
Verhuur ruimten 100.00   Conserveren 350.00
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Onderhoud CV / aanschaf 400.00
Clubkas 500.00   De Rijf logistiek 250.00
      Activiteiten  
      Exposities 250.00
      Buitenactiviteiten 350.00
      Spaar 1000.00
      Onvoorzien 430.00
         
         
Totaal 8550.00   Totaal 8550.00
         
         

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”  op woensdag 8 MAART 2017

Aanwezig: 99  leden, waaronder voltallig bestuur.

Notulist: Ria de Beer

1.Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op de twintigste algemene ledenvergadering.
Hij spreekt zijn tevredenheid uit over de goede opkomst en kan melden, dat het goed gaat met onze vereniging.

2.Goedkeuren van de notulen d.d. 4-3-2016
 De notulen worden zonder vragen en  aanmerkingen vastgesteld.

3.Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen relevante ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Ton van Hees;  Els van Tilburg; Rina Roovers;  Lieke de Beer;
Annie Watzeels.

4.Het jaarverslag 2016

De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van alle activiteiten. Een speciaal woord van dank wordt gericht aan alle leden, die zich weer belangeloos hebben ingezet bij diverse activiteiten.
Er zijn geen aanmerkingen op, of vragen over het jaarverslag.

De voorzitter vraagt nog aandacht voor de clubkascampagne van de Rabobank.

Hij vraagt tevens aandacht voor de verenigingsacties van reisbureau de Pelikaan en rijwielhandel Bossers.
Hij deelt mee, dat er een werkgroep al enkele jaren actief is met het inventariseren en het digitaliseren van het archief.
De voorzitter blikt met trots terug op het 20-jarig jubileum van de Heemkundekring, waar we twee keer een volle zaal van de Drie Linden hadden met een mooie voorstelling en een presentatie van het boek “Lady van Boschdal. Er volgen nog twee delen.

5.Financieel verslag 2016
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2016 toe.  Er is een aparte rekening geopend voor museum de Rijf. Dit i.v.m. de clubkascampagne.

Voor een aantal leden was het niet mogelijk de financiële stukken op de computer in te zien of af te drukken. Naar een oplossing wordt gezocht.

6.Kascommissie

Han de Graaf en Frans Dollevoet hebben de boeken gecontroleerd. Zij verlenen de penningmeester decharge voor het boekjaar 2016. Zij complimenteren de penningmeester voor zijn duidelijke en accurate boekhouding.

Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door  Han de Graaf  en Henk van Hooijdonk. Met dank aan Frans Dollevoet.

7.Begrotingen 2017
De penningmeester licht de begrotingen toe. Veel contributiegeld gaat naar museum de Rijf.

Kees Dirven vraagt naar het verschil tussen inkomsten en uitgaven Boerenstamp. De penningmeester licht toe, dat de vereniging de bijdrage voor de muziek voor zijn rekening neemt.
Wim Langen meent, dat deelnemers aan activiteiten zelf deze kosten moeten dragen. Het bestuur is van mening, dat de vereniging naar de leden toe ook wat kan bijdragen.
De begrotingen worden goedgekeurd.

8.Bestuursverkiezing
Wijnand Bouman is reglementair aftreedbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Wijnand wordt met applaus voor drie jaar herkozen.

9.Activiteitenplan 2017

De voorzitter ontvouwt de plannen voor het komende seizoen. Zij zijn te lezen in de Klepel en op de website.  

De gemeente Breda heeft aangezegd, dat wij het pand aan Vijverstraat 3 per 1-4-2017 moeten verlaten. Gezien de vertraging van de bouwplannen wordt de huur vanaf die datum per maand verlengd.

Daar we graag een doorstart maken met ons museum is na veel omzwervingen een locatie aan Brielsedreef 39 bij Dhr. Jan Smits in beeld gekomen. De bedoeling is, dat wij een schuur gaan huren, die met aanpassingen als museum dienst gaat doen. De gemeente moet daar nog wel een vrijstelling geven voor de bestemmingsvergunning. Nu is het nog agrarische bestemming. Zodra er overeenstemming is met alle partijen kunnen we daar aan de slag.

10.Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
          

11.Sluiting
          Ad dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.          

          Na een korte pauze treedt Het” Goei Volluk” van de Leur op.
          Zij vermaken ons in mooi dialect met liedjes en verhalen.

2017    Verlies- en Winstrekening Vereniging Heemkundekring “OP DE BEEK”
Inkomsten     Uitgaven  
Contributie 11446.00   Bankkosten 298.97
Verkoop 2320,30   Klepel 4294,06
Kruispost 7250.35   Kruispost 7250.35
van spaar naar bank 6065.70   Bijdrage de Rijf 6612.30
Boerenstampfeest 1556.00   Bestuurskosten 892.10
Burgst 100.00   ISBN 22.72
Lezingen 22.50   Diversen 34.00
Representatie 83.90   Verzekeringen 403.20
Rabo clubkasactie 592,96   Representatie 640.03
Diversen 103.41   Deelname quizzen 150.25
Heemreis 3037.20   Heemreis 4297.90
Retourgelden 145.00   Contributie retour 220.00
      Contributie Heem 113.50
      Website 90.75
      Help desk PC leden 71.39
      Boek verkoop derden 250.00
      Contributie Brabants 24.00
      Buurten 30.00
      Algemene Ledenvergadering 588.30
      Placemats 851,76
      Aanschaf vlaggen 525.50
      Beeks blaosfestijn 9.90
      Lezingen 200.00
      Positief saldo 4852,34
Totaal  32723.32   Totaal 32723,32
         
BALANS PER 31-12-2017 VERENIGING HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”
ACTIVA        
INVENTARIS 1500,00      
VOORRAAD 2500,00      
KAS 133,99      
BANK 516,69      
TOTAAL 4650,68      

 

2017   Verlies- en winstrekening  STICHTING MUSEUM DE RIJF   
Inkomsten     Uitgaven  
Bijdrage HKK  6612.30   Heropening 1283.94
Donaties en groepsbezoeken 9890.17   Huur pand 6612.30
Verkoop materialen 41.70   Water 78.30
Verhuur ruimten 426.00   Gas / Elektra 2912.00
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Onkosten terug bel. 74.31
Rabo clubkas 507.94   Nieuwe Rijf Brielsedreef 11255.29
Gas en elektra 258.02   Legeskosten ontheffing RO 315.60
Teruggaaf energie belasting 513.00   De Rijf logistiek 142.41
 Waarborgsom oude Rijf Vijverstraat  1305.00   Exposities 51.00
 Nieuwe Rijf  256.17    Aanschaf poppen  114.25
Negatief saldo 2029,10      
Totaal  22839,40   Totaal  22839,40
BALANS PER 31-12-2017 STICHTING MUSEUM DE RIJF    
ACTIVA        
INVENTARIS 1.200,00      
BANK 2546,48      
TOTAAL 3746,48      
        

2017   Verlies- en winstrekening STICHTING “OP DE BEEK”

Inkomsten   Uitgaven  
Saldo 6553.24 naar vereniging OP DE BEEK 4565.70
rente  12.46 Positief saldo  2000.00
Totaal 6565.70 Totaal 6565.70
BALANS PER 31-12-2017 STICHTING “OP DE BEEK” 
ACTIVA      
 SALDO BANK  6565.70