JAARSTUKKEN

OVERZICHT FINANCIËN 2021
en BEGROTING 2022

Klik op de volgende stukken:

2021 RESULTAATREKENING HKK OP DE BEEK

2021 RESULTAATREKENING MUSEUM DE RIJF

2021 BALANS per 31-12-2021

2022 BEGROTINGEN

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 OKTOBER 2021

Aanwezig: 75 leden, inclusief het bestuur.

Notulist: Ria de Beer

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op deze uitgestelde algemene ledenvergadering in ons jubileumjaar. Vanwege ons 25-jarig bestaan, worden de aanwezigen getrakteerd op koffie met gebak. De voorzitter legt uit dat n.a.v. de coronaperikelen twee activiteiten (ALV en stamppotfeest) op een dag zijn geplan

Goedkeuren van de notulen d.d. 4-3-2020
De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Gerard van Heusden; Fam. Langen, Els Lauwen, Thea Martens en Lidwien Mathon.

Het jaarverslag 2020
De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van de activiteiten.
Op 4 maart 2020, de dag van de vorige ALV, bereikte de coronapandemie ook Prinsenbeek.
Het bestuur was genoodzaakt vele bijeenkomsten af te gelasten. Achter de schermen is door een aantal vrijwilligers gestaag doorgewerkt. Het museum is met 100 m2 mooi uitgebreid. Alle vrijwilligers worden aan het eind van het jaarverslag bedankt voor hun tomeloze inzet.                      

Financieel verslag 2020
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2020 toe.
De financiën zijn gezond, maar het bestuur vindt het noodzakelijk de reserves wat
op te krikken. Mede door de zorgen om de huisvesting van het museum in de toekomst.
Een verhoging van € 5,- per jaar wordt door de vergadering goedgekeurd.
Vanaf 2022 bedraagt de contributie derhalve € 25,- per gezinslidmaatschap.
Riet Dirven merkt op, dat er misschien verschil in contributie moet zijn voor alleenstaanden
en gezinnen. Het bestuur neemt dit ter overweging.

Wim Bervoets en Jack Matijsen hebben de boeken gecontroleerd. Zij hebben geen onrechtmatigheden kunnen bespeuren. Ze complimenteren de penningmeester en verlenen het bestuur decharge voor het boekjaar 2020.           

Kascommissie
Jack Matijsen treedt uit de kascontrolecommissie. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Wim Bervoets en Ad van Praat controleren in 2022 de financiën van 2021.

Begrotingen 2021
De penningmeester licht de begrotingen toe. De cijfers spreken voor zich en er zijn geen vragen. De begrotingen worden derhalve goedgekeurd.     

Bestuursverkiezing
Ria de Beer en Pim Monne zijn reglementair aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten en Ria en Pim worden beiden voor drie jaar herkozen.

Activiteitenplan 2021/22
De voorzitter somt de plannen voor het komende jaar op. Naast de jaarlijkse activiteiten wordt    er misschien in de zomermaanden o.l.v. Anton Machielsen 6 x in plaats van 4 x gebuurt. Ook zal er een kennismakingsavond zijn voor nieuwe leden.
      
Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Wout Timmers neemt het woord en spreekt zijn dankbaarheid uit, voor het feit dat de door hem opgerichte heemkundekring, zo’n mooie bloeiende vereniging is.

Sluiting
Ad richt zich tot Wout, die deze middag in het zonnetje wordt gezet, omdat de initiatiefnemer van onze heemkundekring: Wout na 21 jaar afscheid neemt als redactielid van de Klepel. Alle kwaliteiten en verdiensten van Wout worden genoemd en dat zijn er veel. Hij bedankt Wout voor zijn inzet en voor alles wat hij voor de heemkundekring heeft gedaan. De kinderen Timmers zijn inmiddels ook aangeschoven.

Na de voorzitter komt Kees Nagelkerke, mede-redactielid en oud-bestuurslid aan het woord.
Kees vertelt in welgemeende woorden de levensloop van Wout en de belangrijke rol, die Ria, de vrouw van Wout, hierin heeft gespeeld. Ria kan om gezondheidsreden helaas niet aanwezig zijn. Kees Nagelkerke sluit af met een passend gedicht.
Als klap op de vuurpijl kondigt de voorzitter de volgende spreker aan. Ad Jacobs,   vertegenwoordiger van Brabants Heem, komt Wout onderscheiden met de Zilveren Draagspeld met bijbehorende oorkonde. Wout is zichtbaar geraakt en totaal verrast. “Ik ben heel dankbaar” is het enige wat hij nog toevoegt. Hij krijgt nog een bloemetje aangereikt en vertrekt daarna met zijn gezin, met een doos gebak naar zijn vrouw.

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis. De deelnemers aan de feestavond wordt een gezellige avond toegewenst.

Tot slot treedt tonprater Jaap Rutten op, die het coronagedoe op de hak neemt.


OVERZICHT FINANCIËN 2020
en BEGROTING 2021

Klik op de volgende stukken:

2020 RESULTAATREKENINGEN

2020 BALANS per 31-12-2020

2021 BEGROTINGEN

OVERZICHT FINANCIËN 2019
en BEGROTING 2020

Klik op de volgende stukken:

2019 RESULTAATREKENING

2019 BALANS

2020 BEGROTING 2020