JAARSTUKKEN 2018


Notulen Algemene ledenvergadering 7-3-2018 Heemkundekring “Op de Beek”.

Aanwezig: 68 leden, afwezig van het bestuur: Pim Monne en Jan Rabelink (met kennisgeving)

Notulist: Ria de Beer
                       

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op de een en twintigste algemene ledenvergadering.
Hij spreekt zijn tevredenheid uit over de opkomst, dit jaar wellicht wat lager vanwege de griepepidemie.

Goedkeuren van de notulen d.d. 8-3-2017
De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Mevr. Van der Laken; Adje en Wim Langen; Gonnij en Jan Tankink; Mariska Nooren.

Het jaarverslag
-De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van alle activiteiten. Een speciaal woord van dank wordt gericht aan alle leden, die zich weer belangeloos hebben ingezet bij diverse activiteiten.

-Speciaal woord van dank aan Wijnand Bouman en zijn club medewerkers, die de Varkensstal hebben omgetoverd naar een prachtig museum.
-Er zijn geen aanmerkingen op, of vragen over het jaarverslag.
-Thea Martens merkt op, dat de digitale nieuwsbrief niet is vermeld in het jaarverslag. Volgend jaar wordt het zeker vermeld.

-De voorzitter vraagt nog aandacht voor de Clubkascampagne van de Rabobank. Minderjarigen met eigen rekening mogen zonder lidmaatschap dit jaar ook stemmen.
-Het nieuwe museum is zeker vanaf de opening door 900 personen bezocht.
-De voorzitter blikt terug op het verplaatsen van de kunstwerken van het oude Hagedonk naar het nieuwe wooncentrum Thebe/Hagedonk.
-Hij kondigt aan dat op 9 maart de presentatie van de biografie van Louise Stratenus  plaatsvindt in “Het Princenhaags Museum” Eind 2018 zal het tweede deel van de Boschdal-trilogie gepresenteerd kunnen worden, genaamd “Lindendaal”.
-Uit de auteurscursus heeft zich een groepje gevormd, dat stukjes schrijft, die in de Klepel kunnen worden geplaatst.
-Hij dankt de secretaris voor het jaarverslag.                        

Financieel verslag 2017
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2017 toe
De verbouwing en verhuizing van de Rijf is betaald met donaties en geld en middelen van sponsoren. Alleen de tijdelijke dubbele huur zijn onkosten geweest voor de vereniging.
Jan Smits wordt bedankt voor zijn “milde ”huurprijs.

Han de Graaf en Henk van Hooijdonk hebben de boeken gecontroleerd. Zij verlenen de penningmeester decharge voor het boekjaar 2017.
De penningmeester is duidelijk geweest, want er zijn geen vragen over zijn verslag.

Kascommissie
Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door  Els Boons en Henk van Hooijdonk. Met dank aan Han de Graaf.

Begrotingen 2018
De penningmeester licht de begrotingen toe. Veel contributiegeld gaat naar museum de Rijf en De Klepel.

Rini Weterings en Janus van Boxel zijn van mening dat de heemreis door de deelnemers zelf moet worden bekostigd. Het bestuur is van mening, dat de vereniging naar de leden toe ook moet bijdragen. Ook bij andere activiteiten draagt de vereniging bij, daar is de contributie ook voor bedoeld.
De begrotingen worden goedgekeurd.

Bestuursverkiezing

Ria de Beer en Pim Monne zijn reglementair aftreedbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Ria en Pim worden met applaus voor drie jaar herkozen.

Activiteitenplan 2018

-De voorzitter ontvouwt de plannen voor het komende seizoen. Zij zijn te lezen in de Klepel en op de website.
-Op 30 juni gaat de heemreis naar Volendam en Marken.
-De 80-jarige scouting exposeert 3 maanden in de Rijf.
-Op 22 april is De Rijf het startpunt van de Kunstroute.
-2 april is de actie Heel Prinsenbeek bakt en bruncht. De opbrengst is voor de HKK  om t.z.t. iets herkenbaar Beeks in de nieuw in te richten Beekse Markt aan te brengen.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting
Ad dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.          

Na een korte pauze treedt “t Kumt Vaneiges uit Berlicum op. Zij vermaken ons in mooi dialect met liedjes uit onze jeugd.

De zaal doet goed mee en iedereen keert vrolijk huiswaarts.

 

Voor akkoord:
                                                                                 

 

 

 

Heemkundekring Op de Beek      
Begroting 2018        
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Contributie 11500.00   Bijdrage de Rijf 5500.00
Clubkas 600.00   Contributies 150.00
Donaties / koffie etc 350.00   Bestuurskosten 250.00
      Website 150.00
      Verzekeringen 425.00
      Klepel 4000.00
      Bankkosten 200.00
      Huur gebouwen 150.00
      Heemreis 4000.00
Activiteiten     Lezingen 300.00
Heemreis 3000.00   A.L.V. 400.00
Lezingen 100.00   Quiz bijdragen 150.00
Burgst wandeling 150.00   Buurten 50.00
Muziekavond 1000.00   Knipselkrant 50.00
      Representatie 350.00
      Helpdesk pc leden 100.00
      Logistiek HKK 150.00
      Onvoorzien 275.00
         
Totalen 16650.00     16650.00
         
         

 

         
Heemkundekring “Op de Beek”      
Museum De Rijf        
Begroting 2018            
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Bijdrage HKK  5500.00   Bestuurskosten 50.00
Donaties 500.00   Huur pand 3600.00
Groepsbezoeken 300.00   Gas / Elektra 1620.00
Verkoop materialen 650.00   Logistiek 250.00
Verhuur ruimten 100.00   Conserveren 350.00
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Onderhoud CV / aanschaf 400.00
Clubkas 500.00   De Rijf logistiek 250.00
      Activiteiten  
      Exposities 250.00
      Buitenactiviteiten 350.00
      Spaar 1000.00
      Onvoorzien 430.00
         
         
Totaal 8550.00   Totaal 8550.00