JAARSTUKKEN

Heemkundekring Op de Beek      
Begroting 2019        
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Contributie 11700.00   Bijdrage de Rijf 5500.00
Clubkas 575.00   Contributies 100.00
Activiteiten     Bestuurskosten 150.00
Heemreis 3500.00   Website 200.00
Lezingen 100.00   Verzekeringen 425.00
Burgst wandeling 150.00   Klepel 3750.00
Boerenstaamp 2000.00   Bankkosten 175.00
Verkoop boek 1250.00   Huur gebouwen 150.00
      Heemreis 4250.00
      Lezingen 200.00
      A.L.V. 350.00
      Quiz bijdragen 100.00
      Buurten 50.00
      Knipselkrant 50.00
      Representatie 400.00
      Helpdesk pc leden 100.00
      Presentatie boek 750.00
      Boerenstaamp 2250.00
      Diversen 150.00
      Naar spaar 175.00
         
Totalen 19275.00   Totalen 19275.00

 

Heemkundekring “Op de Beek”      
Museum De Rijf        
Begroting 2019        
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Bijdrage HKK 5500.00   Bestuurskosten 100.00
Donaties 450.00   Huur pand 3510.00
Groepsbezoeken 150.00   Gas / Elektra 1750.00
Verkoop materialen 500.00   Andere verwarming 100.00
Verhuur ruimten 150.00   Conserveren 150.00
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Onderhoud CV 100.00
Koffie / thee 500.00   Afronden Fase 2 Rijf 1000.00
Energiebelasting 500.00   Projecten 715.00
clubkas 550.00   Logistiek 250.00
      Belastingen Breda 475.00
      Onderhoud De Rijf 500.00
      Representatie 115.00
      bankkosten 135.00
      Onvoorzien 400.00
         
Totaal 9300.00   Totaal 9300.00

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 13-03-2019 

Aanwezig: 84  leden, inclusief het bestuur.

Notulist: Ria de Beer
                       

 1. Opening door de voorzitter
  De voorzitter heet allen welkom op de twee en twintigste algemene ledenvergadering.
  Hij is tevreden over de grote opkomst en stelt vervolgens het bestuur voor aan de leden.
 2. Goedkeuren van de notulen d.d. 7-3-2018
   De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
  Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Mevr. Van der Laken; Adje en Wim Langen; Carla Nooren; Lieke de Beer.
 4. Het jaarverslag
  De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van alle activiteiten.

            Een speciaal woord van dank wordt gericht aan  alle vrijwilligers.
            Er zijn geen aanmerkingen op, of vragen over het jaarverslag.
            De voorzitter vraagt nog aandacht voor de clubkascampagne van de Rabobank, die in 2019
            in het najaar plaatsvindt.
            Optimistische geluiden zijn er over de locatie van het museum, waar nog steeds veel
            bezoekers komen. De verwachting is dat dit jaar de 25.000ste bezoeker wordt verwelkomd.
            Ook de aanwas van nieuwe leden stemt hem tevreden. We gaan richting 600 leden.
            Hij wijst de leden op de mogelijkheid deel te nemen aan “Het Heerlijk Rondje Burgst”
            op 9 juni, Eerste Pinksterdag.
            Met trots vertelt de voorzitter, dat op onze voordracht weer enkele straatnamen zijn
            aangenomen. In Westrik: “Schipperenweike” en op de locatie van het oude Hagedonk
            komt het “Herman Dirvenpark” en de “Luttelhof”.
            In de tuin bij het museum is een kunstwerk geplaatst met als titel: “Het monster geldzucht”
            geschonken door de maker: Harrie Sewuster.
            Hij dankt de secretaris voor het jaarverslag.
                       

5. Financieel verslag 2018
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2018 toe
De financiën zijn gezond. We betalen minder huur en de stookkosten zijn ook
aanzienlijk minder. Wel moeten we nu OZ-belasting en rioolheffing betalen.
De uitbreiding van het tweede deel van het museum wordt gefaseerd gedaan om de kosten te spreiden.
Jan Smits wordt bedankt voor zijn “milde ”huurprijs.

Han de Graaf en Els Boons-Mattijssen hebben de boeken gecontroleerd.

            Zij verlenen het bestuur decharge voor het boekjaar 2018.
           

6. Kascommissie
Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Jack Matijsen en Wim Bervoets.

     Met dank aan Han de Graaf.

7. Begrotingen 2019
      De penningmeester licht de begrotingen toe.
      De cijfers spreken voor zich en er zijn geen vragen over.
      De begrotingen worden derhalve goedgekeurd.   

8. Bestuursverkiezing
Ad van Melis en Jan Rabelink zijn reglementair aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten en
Ad en Jan worden voor drie jaar herkozen.
     Wijnand Bouman heeft eerder dit jaar te kennen gegeven zijn penningmeesterschap op te
     geven. Hij wil zijn tijd volledig geven aan het museum.
     Het bestuur is voornemens een zesde bestuurslid toe te voegen aan het bestuur.
     Els Boons-Mattijssen is voor de functie van penningmeester benaderd en zij staat daar
     positief tegenover. De vergadering is het eens met haar benoeming en Els zal later dit jaar
     de taak van Wijnand overnemen.

9. Activiteitenplan 2019

     De voorzitter ontvouwt de plannen voor het komende seizoen.
     27 maart geeft Christ Buiks een lezing over “Veldnamen”.
     18 april is er een kennismakingsavond voor de 75 nieuwe leden van de afgelopen 3 jaar
     28 april wordt in een revue het boek “Lindendaal” gepresenteerd in de Drie Linden.
     Op 22 juni gaat de heemreis naar Wijk bij Duurstede.
     3 november is er aandacht voor de 75-jarige bevrijding.
     17 november is er Boerenstamp mee muziek.    
   
10.Rondvraag.
     Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
        .

 11.Sluiting
          Ad dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.          

          Na een korte pauze komt “Dun Bart” ons vermaken met zijn felicitatiedienst.
            

 

 

2018   Verlies- en Winstrekening Vereniging Heemkundekring “OP DE BEEK”
Inkomsten     Uitgaven  
Contributie 11.125.00   Bankkosten 277,11
Verkoop 1784,30   Klepel 3229,66
Kruispost 5023.60   Kruispost 5023,60
van spaar naar bank 1000.–   Bijdrage de Rijf 3810,–
Logistiek 15,–   Bestuurskosten 281,69
Cartridge 35,–   Boekpresentatie LS 84,03
Lezingen 15,–   Diversen 8,08
Representatie 175,–   Verzekeringen 404,96
Rabo clubkasactie 508,41   Representatie 680,39
Onderzoek 1815,–   Deelname quizzen 66,80
Heemreis 4139,90   Heemreis 5500,30
Diversen  6,20   Contributie retour 140,–
      Contributie Heem 113.50
      Website 190.75
      PC-Help desk ledencontributie 71.39
      Boek verkoop derden 46,–
      Abonnement Brabants 24.50
      Buurten 15.–
      Algemene Ledenvergadering 656,90
      Placemats 45,96
      Knipselkrant 19,91
      Onderzoek 1815,–
      Lezingen 135,–
      Vergoeding autokosten/schade 349,12
      Vrijwilligersfeest 928,43
         
         
         
      Positief saldo 1724,03
Totaal  25.642,41   Totaal 25.642,41

 

BALANS PER 31-12-2018 VERENIGING HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”
ACTIVA        
INVENTARIS 1500,00      
VOORRAAD 2500,00      
KAS 90,54      
BANK 1879,45      
TOTAAL 5.969,99      

 

 

2018  Verlies- en winstrekening  STICHTING MUSEUM DE RIJF   
Inkomsten     Uitgaven  
Bijdrage HKK  3810,–   Huur pand 3810,–
Donaties en groepsbezoeken 1518,46   Gas / Elektra 1620,–
Verkoop materialen 41.70   Onkosten teruggave energiebel. 95,47
Verhuur ruimten 426.00   Onkosten 2e fase 2490,22
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Exploitatiekosten 1144,80
Rabo clubkas 589,83   Rondleidingen 38,–
Gas en elektra 258.02   Folders 175,–
Teruggaaf energie belasting 526,–   De Rijf logistiek 320,29
 Verhuur 60,–   Exposities 228,48
 Verzekering 0,11   Gemeentelijke belastingen 466,66
Koffie/thee 316,30      
Retourgelden 105,57      
Negatief saldo 1736,93      
Totaal  10.388,92   Totaal  10.388,92

 

BALANS PER 31-12-2018 STICHTING MUSEUM DE RIJF    
ACTIVA        
INVENTARIS 1.200,00      
BANK 488,85      
TOTAAL 1.688,85      

 

2018   Verlies- en winstrekening STICHTING “OP DE BEEK”
Inkomsten   Uitgaven  
Saldo 4635,69 naar vereniging OP DE BEEK 1.000,–
rente 1,19 Positief saldo 3.636,88
Totaal 4636,88 Totaal 4.636,88
BALANS PER 31-12-2018 STICHTING “OP DE BEEK” 
ACTIVA      
 SALDO BANK  3.636,88