JAARSTUKKEN

OVERZICHT FINANCIËN 2019
en BEGROTING 2020

Klik op de volgende stukken:

2019 RESULTAATREKENING

2019 BALANS

2020 BEGROTING 2020

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 MAART 2020 

Aanwezig: 62 leden, inclusief het bestuur.

Notulist: Ria de Beer
                       

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op de drie en twintigste algemene ledenvergadering.
Hij is tevreden over de opkomst en vertelt dat we het hoogste aantal lidmaatschappen hebben sinds ons bestaan.

Goedkeuren van de notulen d.d. 13-3-2019
De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Els van Tilburg; Mariska Nooren; Jan en Gonny Tankink; Gerard van Heusden; Annie Watzeels; Kees Nagelkerke; Ria van Beek.

Het jaarverslag 2019
De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van de activiteiten. Een speciaal woord van dank wordt gericht aan  alle vrijwilligers.
Er zijn geen aanmerkingen op, of vragen over het jaarverslag.
De voorzitter dankt de secretaris voor het jaarverslag. Hij benadrukt dat de vereniging draait op een 70-tal vrijwilligers, ieder met een eigen taak.
De nieuwe werkgroep “Buiten Heem” maakt zich hard voor het behoud van ons unieke buitengebied.
Naast de archiefgroep, die al een paar jaar bezig is met digitaliseren van ons archief, wordt een nieuw groepje actief om een nieuwe website op te zetten. Hierop komt een beeldbank, zodat iedereen kan zien wat we in ons archief hebben.                        

Financieel verslag 2019
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2019 toe.
De financiën zijn gezond. Er is dit jaar € 600,- gespaard.
De uitbereiding van het tweede deel van het museum nadert zijn voltooiing en dat zal volgend jaar minder kosten opleveren.
Er is met de verhuis- en bouwkosten heel veel reservegeld opgegaan.
De voorzitter spreekt de noodzaak uit om weer reserves op te gaan bouwen.
2021 vieren we ons 25-jarig bestaan. Feesten kost geld.
In 2027 loopt de vergunning tot huisvesting van een museum van de gemeente af.
Voor een grote vereniging is het nodig financiële armslag te hebben. Hij sluit niet uit, dat  we in 2021 een contributieverhoging van € 5,- aan de leden zullen voorstellen.

Wim Bervoets en Jack Mathijsen hebben de boeken gecontroleerd. Zij verlenen het bestuur decharge voor het boekjaar 2019.
           

Kascommissie
Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Jack Mathijsen en Wim Bervoets.
Ad van Praat is bereid reserve lid te zijn in de kascommissie.

Begrotingen 2020
De penningmeester licht de begrotingen toe.
      De cijfers spreken voor zich en er zijn geen vragen over.
      De begrotingen worden derhalve goedgekeurd.
      
Bestuursverkiezing
Wijnand Bouman is reglementair aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten en Wijnand wordt voor drie jaar herkozen.
    
Activiteitenplan 2020
    
De voorzitter ontvouwt de plannen voor het komende seizoen.
     Op 27 juni gaat de heemreis naar Hattem.
     In mei en juni wordt er gewandeld.
     We hopen dit jaar het 600ste  lid te verwelkomen.
     We onderzoeken de haalbaarheid naar het realiseren van een kruidentuin bij de Rijf.
     Verdere informatie over het programma komt in de Klepel van eind maart.
         
Rondvraag.
-Wim Langen vraagt zich af, of het bestuur rekening houdt met de continuering van bestuur en leden. De voorzitter antwoordt, dat dergelijke problemen zichzelf vaak oplossen, de interesse in heemkunde komt pas na de 50. Als het aan de orde komt een bestuurslid te vervangen, zullen de juiste mensen worden aangetrokken. Thea Martens bevestigt, dat de leeftijd van de nieuwe leden al steeds jonger wordt.
        

Sluiting
          Ad dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.          

Na een korte pauze spelen we een quiz met Beekse vragen en zorgen Wim en Greet en Rob Pollé voor een nostalgische samenzang.                                                                                            

 

 

2018   Verlies- en Winstrekening Vereniging Heemkundekring “OP DE BEEK”
Inkomsten     Uitgaven  
Contributie 11.125.00   Bankkosten 277,11
Verkoop 1784,30   Klepel 3229,66
Kruispost 5023.60   Kruispost 5023,60
van spaar naar bank 1000.–   Bijdrage de Rijf 3810,–
Logistiek 15,–   Bestuurskosten 281,69
Cartridge 35,–   Boekpresentatie LS 84,03
Lezingen 15,–   Diversen 8,08
Representatie 175,–   Verzekeringen 404,96
Rabo clubkasactie 508,41   Representatie 680,39
Onderzoek 1815,–   Deelname quizzen 66,80
Heemreis 4139,90   Heemreis 5500,30
Diversen  6,20   Contributie retour 140,–
      Contributie Heem 113.50
      Website 190.75
      PC-Help desk ledencontributie 71.39
      Boek verkoop derden 46,–
      Abonnement Brabants 24.50
      Buurten 15.–
      Algemene Ledenvergadering 656,90
      Placemats 45,96
      Knipselkrant 19,91
      Onderzoek 1815,–
      Lezingen 135,–
      Vergoeding autokosten/schade 349,12
      Vrijwilligersfeest 928,43
         
         
         
      Positief saldo 1724,03
Totaal  25.642,41   Totaal 25.642,41

 

BALANS PER 31-12-2018 VERENIGING HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”
ACTIVA        
INVENTARIS 1500,00      
VOORRAAD 2500,00      
KAS 90,54      
BANK 1879,45      
TOTAAL 5.969,99      

 

 

2018  Verlies- en winstrekening  STICHTING MUSEUM DE RIJF   
Inkomsten     Uitgaven  
Bijdrage HKK  3810,–   Huur pand 3810,–
Donaties en groepsbezoeken 1518,46   Gas / Elektra 1620,–
Verkoop materialen 41.70   Onkosten teruggave energiebel. 95,47
Verhuur ruimten 426.00   Onkosten 2e fase 2490,22
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Exploitatiekosten 1144,80
Rabo clubkas 589,83   Rondleidingen 38,–
Gas en elektra 258.02   Folders 175,–
Teruggaaf energie belasting 526,–   De Rijf logistiek 320,29
 Verhuur 60,–   Exposities 228,48
 Verzekering 0,11   Gemeentelijke belastingen 466,66
Koffie/thee 316,30      
Retourgelden 105,57      
Negatief saldo 1736,93      
Totaal  10.388,92   Totaal  10.388,92

 

BALANS PER 31-12-2018 STICHTING MUSEUM DE RIJF    
ACTIVA        
INVENTARIS 1.200,00      
BANK 488,85      
TOTAAL 1.688,85      

 

2018   Verlies- en winstrekening STICHTING “OP DE BEEK”
Inkomsten   Uitgaven  
Saldo 4635,69 naar vereniging OP DE BEEK 1.000,–
rente 1,19 Positief saldo 3.636,88
Totaal 4636,88 Totaal 4.636,88
BALANS PER 31-12-2018 STICHTING “OP DE BEEK” 
ACTIVA      
 SALDO BANK  3.636,88