JAARSTUKKEN

OVERZICHT FINANCIËN 2022
en BEGROTING 2023

Klik op de volgende stukken:

Winst-Verliesrekening De Rijf en HKK 2022

Balans 2022

Begroting Museum De Rijf 2023

Begoting HKK op de Beek 2023


 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 1 MAART 2023

Aanwezig: 74 leden

Notulist: Ria de Beer

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op deze algemene ledenvergadering.
Hij is verheugd, dat vele leden aanwezig zijn.

Goedkeuren van de notulen d.d. 20-04-2022
 De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Anneke Beerens; Dijo van Gils; Annemarie Kosten; Jos de Graaf en de bestuursleden Pim Monné en Wijnand Bouman.

Het jaarverslag 2022
De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van de activiteiten
en voortgang, die alle werkgroepen van onze vereniging, maken.
Het ledenaantal is in het jaar 2022 gestegen met 24. De voorzitter deelt mee, dat de mijlpaal van 600 lidmaatschappen is behaald.

Dhr. H. Visser wordt met een taart en een feestelijk woordje gehuldigd als 600e lid.                      

Financieel verslag 2022
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2022 toe.
De financiën zijn gezond, zowel de Rijf als de vereniging tonen een positief saldo.
Frans Bastiaansen en Ad van Praat hebben de boeken gecontroleerd. Zij hebben alles in orde bevonden. Ze complimenteren de penningmeester en verlenen het bestuur décharge voor het boekjaar 2022.

Kascommissie
Ad van Praat is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Els Lauwen en Frans Bastiaansen worden gekozen om in 2024 de financiën van 2023 te controleren.

Begrotingen 2023 heemkundekring en museum.
De penningmeester licht de begrotingen toe en complimenteert Els Boons voor de accurate overdracht van de boekhouding en haar behulpzaamheid. De cijfers spreken voor zich en er zijn geen vragen. De begrotingen worden derhalve goedgekeurd.      

Bestuursverkiezing
De voorzitter legt uit dat de vorig jaar gekozen Ria Verdaasdonk wegens privé- omstandigheden, heeft afgezien van het bestuurslidmaatschap.
Els Boons werd in oktober derhalve opgevolgd door Irene Storms.
Wijnand Bouman en Irene Storms worden beiden voor drie jaar (her)benoemd.
De voorzitter roemt Wijnand om zijn tomeloze inzet en werklust.
    
Activiteitenplan 2023/2024
De activiteiten, zoals buurten, lezingen etc. gaan dit jaar ook weer plaatsvinden.
Op 17 juni gaat de heemreis naar Zeeland. Er zullen twee verschillende bedragen worden gevraagd. Het verschil zit in het wel of niet in bezit hebben van een  museumjaarkaart op VIP-kaart Vriendenloterij voor het Watersnoodmuseum.
Op 5 november is onze tweejaarlijkse stamppotmiddag/avond met muziek.
Tot slot van het activiteitenplan deelt de voorzitter mee, dat we dit jaar nog een definitieve huisvesting aan de Brielsedreef kunnen verwachten. Met dank aan de medewerking van de gemeente en speciaal aan Jan Smits, die aan ons en ons museum veel hulp biedt.
 
Rondvraag.
– Gerard van Heusden vraagt om rondleiding in Maczek Memorial. Het bestuur is dit aan het bekijken, maar de kosten daarvoor zijn (te) hoog.
– René Nuijten informeert nog eens naar lidmaatschap bij overlijden partner. Wij hanteren alleen gezinslidmaatschappen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met nogmaals alle vrijwilligers te danken voor hun inzet.

Aan het einde van de vergadering ontvangt Kees Nagelkerke in het bijzijn van zijn gezin het Zilveren Draaginsigne met oorkonde van Brabants Heem.
Kees ontvangt deze onderscheiding voor zijn verdiensten voor de HKK, als mede-oprichter en bestuurslid. Zijn grote verdiensten als schrijver van vele Beekse artikelen en als auteur van 4 succesvolle boeken.
          
Na een korte pauze wordt op groot scherm de film van de jubileumviering vertoond. Dat levert weer enthousiaste reacties op.
Bij vertrek uit de zaal kunnen veel leden, met het slaan van de kerkklok, meetellen tot 11.

Voor akkoord:


                                                                              NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 APRIL 2022 

Aanwezig: 63 leden, inclusief het bestuur.

Notulist: Ria de Beer

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op deze algemene ledenvergadering. Hij benadrukt hoe fijn het is om na een paar moeilijke coronajaren weer samen te zijn. Wij prijzen ons gelukkig met een grote, bloeiende vereniging, waarin we later dit jaar ons (uitgestelde) 25-jarig bestaan vieren.

Goedkeuren van de notulen d.d. 10-10-2021
De notulen worden zonder vragen en aanmerkingen vastgesteld.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat zich hebben afgemeld: Anneke Beerens en Bep v.d. Westen.

Het jaarverslag 2021
De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van de activiteiten
en voortgang, die alle werkgroepen van onze vereniging, maken.
De digitalisering van ons hele erfgoed heeft dit jaar een grote sprong voorwaarts gemaakt.
Veel van onze collecties zijn al digitaal te raadplegen.

Financieel verslag 2021
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2021 toe. De financiën zijn gezond, zowel de Rijf als de vereniging tonen een positief saldo.
De opmerking van vorig jaar, over onderscheid tussen een eenpersoonslidmaatschap
en een gezinslidmaatschap, wordt door het bestuur nog in overweging genomen.
Wim Bervoets en Ad van Praat hebben de boeken gecontroleerd. Zij hebben geen onrechtmatigheden kunnen bespeuren. Ze complimenteren de penningmeester en verlenen het bestuur decharge voor het boekjaar 2021.

Kascommissie
Wim Bervoets treedt uit de kascontrole commissie. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Ad van Praat en Frans Bastiaansen controleren in 2023 de financiën van 2022.

Begrotingen 2022
De penningmeester licht de begrotingen toe. De cijfers spreken voor zich en er zijn geen vragen over. De begrotingen worden derhalve goedgekeurd.

Bestuursverkiezing
Ad van Melis en Jan Rabelink zijn reglementair aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten en Ad en Jan worden beiden voor drie jaar herkozen.
Els Boons heeft aangegeven haar bestuursfunctie op te geven. Jammer, want zij heeft haar functie als penningmeester goed vervuld en daarvoor overhandigt de voorzitter haar een zeer   verdiend bloemetje met dank.
Ria Verdaasdonk wordt met goedkeuring van de vergadering als nieuw bestuurslid verwelkomd.
    
Activiteitenplan 2022/2023
De voorzitter somt de plannen voor het komende jaar op. De kennismakingsavond voor nieuwe leden heeft inmiddels plaatsgevonden. We gaan wandelen op de Hooiberg en in Burgst.
Een bezoek aan het archeologisch depot staat op de agenda. Een paar lezingen worden voorbereid. Er gaat weer gebuurt worden. En de heemreis gaat dit jaar per boot over rivier De Linge met een bezoek aan de glasblazerij in Leerdam. In september vieren we ons jubileum met drie voorstellingen van het muzikaal-media-spektakel “Prinsenbeek BinnensteBuiten”, het verhaal van de Beek in de Drie Linden.
Tot slot van het activiteitenplan deelt de voorzitter verheugd mee, dat we op de goede weg zijn om van onze tijdelijke huisvesting aan de Brielsedreef, een definitieve huisvesting te krijgen met applaus voor eigenaar Jan Smits.

Rondvraag.
Volgende vergadering zal aan de vraag van Ria Frijters of er een agenda op de tafel kan liggen, worden voldaan.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met nogmaals alle vrijwilligers te danken voor hun inzet.

Na de korte pauze genieten we van troubadour Leo de Vlieger. Er wordt enthousiast meegezongen met zijn herkenbare repertoire. Rond de klok van 23.00 uur keert iedereen voldaan huiswaarts.


OVERZICHT FINANCIËN 2021
en BEGROTING 2022

Klik op de volgende stukken:

2021 RESULTAATREKENING HKK OP DE BEEK

2021 RESULTAATREKENING MUSEUM DE RIJF

2021 BALANS per 31-12-2021

2022 BEGROTINGEN