JAARSTUKKEN 2017


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”  op woensdag 8 MAART 2017

Aanwezig: 99  leden, waaronder voltallig bestuur.

Notulist: Ria de Beer

 

1.Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom op de twintigste algemene ledenvergadering.
Hij spreekt zijn tevredenheid uit over de goede opkomst en kan melden, dat het goed gaat met onze vereniging.

2.Goedkeuren van de notulen d.d. 4-3-2016
 De notulen worden zonder vragen en  aanmerkingen vastgesteld.

3.Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen relevante ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Ton van Hees;  Els van Tilburg; Rina Roovers;  Lieke de Beer;
Annie Watzeels.

4.Het jaarverslag 2016

De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van alle activiteiten. Een speciaal woord van dank wordt gericht aan alle leden, die zich weer belangeloos hebben ingezet bij diverse activiteiten.
Er zijn geen aanmerkingen op, of vragen over het jaarverslag.

De voorzitter vraagt nog aandacht voor de clubkascampagne van de Rabobank.

Hij vraagt tevens aandacht voor de verenigingsacties van reisbureau de Pelikaan en rijwielhandel Bossers.
Hij deelt mee, dat er een werkgroep al enkele jaren actief is met het inventariseren en het digitaliseren van het archief.
De voorzitter blikt met trots terug op het 20-jarig jubileum van de Heemkundekring, waar we twee keer een volle zaal van de Drie Linden hadden met een mooie voorstelling en een presentatie van het boek “Lady van Boschdal. Er volgen nog twee delen.

5.Financieel verslag 2016
De penningmeester licht de resultaatrekening van 2016 toe.  Er is een aparte rekening geopend voor museum de Rijf. Dit i.v.m. de clubkascampagne.

Voor een aantal leden was het niet mogelijk de financiële stukken op de computer in te zien of af te drukken. Naar een oplossing wordt gezocht.

6.Kascommissie

Han de Graaf en Frans Dollevoet hebben de boeken gecontroleerd. Zij verlenen de penningmeester decharge voor het boekjaar 2016. Zij complimenteren de penningmeester voor zijn duidelijke en accurate boekhouding.

Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door  Han de Graaf  en Henk van Hooijdonk. Met dank aan Frans Dollevoet.

7.Begrotingen 2017
De penningmeester licht de begrotingen toe. Veel contributiegeld gaat naar museum de Rijf.

Kees Dirven vraagt naar het verschil tussen inkomsten en uitgaven Boerenstamp. De penningmeester licht toe, dat de vereniging de bijdrage voor de muziek voor zijn rekening neemt.
Wim Langen meent, dat deelnemers aan activiteiten zelf deze kosten moeten dragen. Het bestuur is van mening, dat de vereniging naar de leden toe ook wat kan bijdragen.
De begrotingen worden goedgekeurd.

8.Bestuursverkiezing
Wijnand Bouman is reglementair aftreedbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Wijnand wordt met applaus voor drie jaar herkozen.

9.Activiteitenplan 2017

De voorzitter ontvouwt de plannen voor het komende seizoen. Zij zijn te lezen in de Klepel en op de website.
    

De gemeente Breda heeft aangezegd, dat wij het pand aan Vijverstraat 3 per 1-4-2017 moeten verlaten. Gezien de vertraging van de bouwplannen wordt de huur vanaf die datum per maand verlengd.

Daar we graag een doorstart maken met ons museum is na veel omzwervingen een locatie aan Brielsedreef 39 bij Dhr. Jan Smits in beeld gekomen. De bedoeling is, dat wij een schuur gaan huren, die met aanpassingen als museum dienst gaat doen. De gemeente moet daar nog wel een vrijstelling geven voor de bestemmingsvergunning. Nu is het nog agrarische bestemming. Zodra er overeenstemming is met alle partijen kunnen we daar aan de slag.

10.Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
          

11.Sluiting
          Ad dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.          

          Na een korte pauze treedt Het” Goei Volluk” van de Leur op.
          Zij vermaken ons in mooi dialect met liedjes en verhalen.

 

 

2017    Verlies- en Winstrekening Vereniging Heemkundekring “OP DE BEEK”
Inkomsten     Uitgaven  
Contributie 11446.00   Bankkosten 298.97
Verkoop 2320,30   Klepel 4294,06
Kruispost 7250.35   Kruispost 7250.35
van spaar naar bank 6065.70   Bijdrage de Rijf 6612.30
Boerenstampfeest 1556.00   Bestuurskosten 892.10
Burgst 100.00   ISBN 22.72
Lezingen 22.50   Diversen 34.00
Representatie 83.90   Verzekeringen 403.20
Rabo clubkasactie 592,96   Representatie 640.03
Diversen 103.41   Deelname quizzen 150.25
Heemreis 3037.20   Heemreis 4297.90
Retourgelden 145.00   Contributie retour 220.00
      Contributie Heem 113.50
      Website 90.75
      Help desk PC leden 71.39
      Boek verkoop derden 250.00
      Contributie Brabants 24.00
      Buurten 30.00
      Algemene Ledenvergadering 588.30
      Placemats 851,76
      Aanschaf vlaggen 525.50
      Beeks blaosfestijn 9.90
      Lezingen 200.00
      Positief saldo 4852,34
Totaal  32723.32   Totaal 32723,32
         
BALANS PER 31-12-2017 VERENIGING HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”
ACTIVA        
INVENTARIS 1500,00      
VOORRAAD 2500,00      
KAS 133,99      
BANK 516,69      
TOTAAL 4650,68      

 

2017   Verlies- en winstrekening  STICHTING MUSEUM DE RIJF   
Inkomsten     Uitgaven  
Bijdrage HKK  6612.30   Heropening 1283.94
Donaties en groepsbezoeken 9890.17   Huur pand 6612.30
Verkoop materialen 41.70   Water 78.30
Verhuur ruimten 426.00   Gas / Elektra 2912.00
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Onkosten terug bel. 74.31
Rabo clubkas 507.94   Nieuwe Rijf Brielsedreef 11255.29
Gas en elektra 258.02   Legeskosten ontheffing RO 315.60
Teruggaaf energie belasting 513.00   De Rijf logistiek 142.41
 Waarborgsom oude Rijf Vijverstraat  1305.00   Exposities 51.00
 Nieuwe Rijf  256.17    Aanschaf poppen  114.25
Negatief saldo 2029,10      
Totaal  22839,40   Totaal  22839,40
BALANS PER 31-12-2017 STICHTING MUSEUM DE RIJF    
ACTIVA        
INVENTARIS 1.200,00      
BANK 2546,48      
TOTAAL 3746,48      
 

 

2017   Verlies- en winstrekening STICHTING “OP DE BEEK”

Inkomsten   Uitgaven  
Saldo 6553.24 naar vereniging OP DE BEEK 4565.70
rente  12.46 Positief saldo  2000.00
Totaal 6565.70 Totaal 6565.70
BALANS PER 31-12-2017 STICHTING “OP DE BEEK” 
ACTIVA      
 SALDO BANK  6565.70    

 

 

 

Heemkundekring “Op de Beek”      
Begroting 2017      
         
Inkomsten     Uitgaven  
Contributie 11600.00   Bijdrage De Rijf 5000.00
Clubkas 500.00   Contributies 150.00
Donaties/koffie etc 300.00   Bestuurskosten 250.00
Activiteiten     Website 125.00
Heemreis 3000.00   Verzekeringen 400.00
Boerenstaamp 2250.00   Klepel 3500.00
Lezingen 75.00   Bankkosten 200.00
Burgst wandeling 200.00   Huur gebouwen 150.00
      Quizen bijdrage 150.00
      Heemreis 3900.00
      Lezingen 250.00
      A.L.V. 325.00
      Knipselkrant 50.00
      Representatie 350.00
      Boerenstaamp 3000.00
      Buurten 30.00
      Help desk PC leden 95.00
         
         
Totalen 17925.00     17925.00

 

Heemkundekring “Op de Beek”    Museum DE RIJF  
         
Begroting 2017        
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Bijdrage HKK  5000.00   Bestuurskosten 100.00
Donaties 450.00   Huur pand 4500.00
Groepsbezoeken 300.00   Gas / Elektra 2000.00
Verkoop materialen 650.00   Water 85.00
Verhuur ruimten 385.00   Conserveren 150.00
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Onderhoud CV 100.00
Clubkas 400.00   De Rijf nieuw 3000.00
van spaar naar bank 2000.00   De Rijf logistiek 250.00
         
         
         
         
         
         
Totaal 10185.00   Totaal 10185.00