JAARSTUKKEN 2016


Notulen Algemene ledenvergadering 2-3-2016 Heemkundekring “Op de Beek”.

Aanwezig: 89 leden, waaronder voltallig bestuur m.u.v. Jan Rabelink.

Notulist: Ria de Beer

 1. Opening door de voorzitter
  De voorzitter heet allen welkom en staat stil bij het 20-jarig bestaan dat we dit jaar gaan vieren.
 2. Goedkeuren van de notulen d.d. 4-3-2015
   De notulen worden zonder vragen en  aanmerkingen vastgesteld.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
  Er zijn geen relevante ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Leo Stevens; Els van Tilburg; Rian Musters; Wil Vrolijk; Ineke Broos; Lieke de Beer; Jan en Gonny Tankink; Hermie van den den Berg; Kees de Beer.
 4. Het jaarverslag
  De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van alle activiteiten.

Een speciaal woord van dank wordt gericht aan alle leden, die zich weer belangeloos hebben ingezet bij diverse activiteiten.
Er zijn geen aanmerkingen op, of vragen over het jaarverslag.
De voorzitter vraagt nog aandacht voor de clubkascampagne van de Rabobank. Hij licht toe waarom de Driekoningentraditie een paar jaar wordt onderbroken. (Op woensdag en in
het weekend geen kinderen van de BSO’S).
Hij deelt mee, dat er een werkgroep al enkele jaren actief is met het inventariseren en het digitaliseren van het archief.
5. Financieel verslag 2015
          De penningmeester licht de resultaatrekening van 2015 toe.
De girorekening is opgeheven. Er is een aparte rekening geopend voor museum de Rijf. Dit i.v.m. de clubkascampagne.

Henk Verberk en Frans Dollevoet hebben de boeken gecontroleerd. Zij verlenen de penningmeester decharge voor het boekjaar 2015.
       6. Kascommissie
           Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door  Frans Dollevoet en Han de Graaf. Met dank aan Henk Verberk.
       7. Begrotingen 2016
De penningmeester licht de begrotingen toe. Hierover zijn geen vragen en de begroting wordt goed gekeurd.

       8. Bestuursverkiezing
Ad van Melis en Jan Rabelink treden reglementair af. Er zijn geen tegenkandidaten, dus zij worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar,
Thea Martens treedt tussentijds af. Met de opvulling van deze vacature wordt even gewacht en het bestuur bestaat dus weer uit 5 personen. Hier is voor gekozen, omdat Thea de leden-
administratie en de Klepelverspreiding wel blijft doen. Voor de vrijwilligers coördinatie is in  Carla Nooren een goede vervangster gevonden.

       9. Activiteitenplan 2016 

De voorzitter ontvouwt de plannen voor het komende seizoen. Zij zijn te lezen in de Klepel en op de website.

      10.Rondvraag.
Dhr. Van Boxel geeft een tip over belastingheffing.
Ali Magielse vraagt naar de huisvesting voor museum de Rijf. De voorzitter antwoordt, dat we voorlopig nog tot april 2017 in de Vijverstaat zitten, maar dat het daar definitief eens
af zal lopen.
Kees Dirven vraagt aandacht voor de schrijfwijze van Boschdal in de roman die uitkomt.
Piet Houtepen vraagt of de heemkundekring het initiatief wil nemen om een hobbywerkplaats nieuw leven in te blazen. Het bestuur zal zich hierop beraden.
.

     11.Sluiting
          Ad dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en Thea Martens wordt met een bloemetje en een envelopje bedankt voor haar jarenlange inzet voor onze heemkundekring.

De voorzitter betrekt ook Gerard in zijn dankwoord, die met Thea veel werk heeft verzet.

Na een korte pauze treedt Rienie Vermaire op met een voordracht over
“Ouwer worre, ge motter om lache. En gelachen werd er.

 

2016    Verlies- en Winstrekening Vereniging Heemkundekring “OP DE BEEK”
         
Inkomsten     Uitgaven  
Contributie 10945.00   Bankkosten 285.27
Verkoop 2964.70   Klepel 2731.66
Kruispost 7855.07   Kruispost 7855.07
van spaar naar bank 4048.11   Water 78.89
Gas/electra credit 171.36   Gas/ Elektra 3144.00
Teruggaaf energiebel. 438.00   Huur de Rijf 5296.40
Donatie/rondleidingen 872.41   onkosten teruggaaf bel. 79.50
Subsidie 1000.00   Verzekeringen 384.84
Rabo clubkas 882.05   Representatie 427.38
Verhuur/vergaderingen 657.00   Deelname quizen 125.00
Heemreis 3045.00   Heemreis 4265.00
Retourgelden 100.00   Contributie retour 140.00
Lezingen 85.00   Contributie Heem 113.50
Kantoormiddelen 52.50   Website 90.75
Koningsdag 41.00   Help desk PC leden 71.39
Burgst 200.00   Boek verkoop derden 10.50
Storting INGB  3752.54   HKK 20 jarig bestaan 1451.67
Emballage 3.95   Lady op Boschdal 5680.70
Diversen 17.15   Contributie Brabants 24.00
Borg huur app. 148.58   Buurten 12.00
Vrijwilligersmiddag  8.05   A.L.V. 566.35
      Porto kosten 32.99
      Expositie 48.05
      Aanschaf boek 25.00
      De Rijf logistiek 339.36
      Donaties 37.50
      Bestuurskosten 267.39
      De Rijf nieuw 989.35
      ISBN 11.28
      Lezingen 150.00
      Nw jaarsreceptie 87.90
      Vrijwilligers 20 jaar best. 918.45
         
      Positief saldo 1547.33
         
Totalen 37287,47     37287.47
         
         
BALANS PER 31-12-2016 VERENIGING HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”
         
ACTIVA        
         
INVENTARIS 1500,00      
VOORRAAD 2500,00      
KAS 289,88      
BANK 1950,1      
         
TOTAAL 6239,98      

 

         
2016   Verlies- en winstrekening  STICHTING MUSEUM DE RIJF   
         
Inkomsten     Uitgaven   
Bijdrage HKK  7000.00   Bestuurskosten  75.00
Donaties en groepsbezoeken 872.41   Huur pand 5296.42
Verkoop materialen 41.70   Water 78.89
Verhuur ruimten 657.00   Gas / Electra 3144.00
Subsidie gemeente Breda 1000.00   Onkosten terug bel. 79.50
Rabo clubkas 482.49   Conserveren 124.00
Gas en electra 171.36   De Rijf nieuw 989.35
Teruggaaf energie belasting 438.00   De Rijf logistiek 339.36
      positief saldo 536.44
         
Totalen 10662.96     10662.96
         
         
BALANS PER 31-12-2016 STICHTING MUSEUM DE RIJF    
         
ACTIVA        
         
INVENTARIS 1.200,00      
BANK 676,39      
         
TOTAAL 1.876,39      

 

2016   Verlies- en winstrekening STICHTING “OP DE BEEK”
       
ontvangsten   uitgaven  
       
rente 129,4 naar vereniging OP DE BEEK 7800,65
       
negatief saldo  7671,25    
       
totaal 7800,65   7800,65
       
       
       
BALANS PER 31-12-2016 STICHTING “OP DE BEEK”  
       
ACTIVA      
       
PER 01-01-2016   PER 31-12-2016  
       
SALDO BANK  23193 SALDO BANK 15521,75