JAARVERSLAGEN

JAARVERSLAG 2018

De Algemene ledenvergadering op 7 maart 2018 werd bezocht door 68 leden.
Pim Monné en Ria de Beer zijn reglementair aftredend.
Zij worden beiden voor drie jaar herkozen.
Conform de statuten is op 20 maart 2018 de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld:
                        – Ad Van Melis           Voorzitter
                        – Ria de Beer               Secretaris
                        – Wijnand Bouman   Penningmeester
                        – Pim Monné               Vice-voorzitter/lid
                        – Jan Rabelink             Lid.
In 2018 hebben 20 bestuursvergaderingen (10x voor de vereniging en 10 voor het museum) plaatsgevonden.
Tweemaal is een regio-overleg van Brabants Heem bezocht en twee keer overleg met de gemeente Breda en alle erfgoedverenigingen binnen deze gemeente. Ook is er nog overleg met het Stadsarchief Breda.
Dit jaar is ook een Privacyreglement vastgesteld.

Activiteiten per maand.

Januari.
Op 13 januari wordt door het bestuur de opening van “het Princenhaags Museum” bijgewoond.
31 januari geeft Toon van Miert voor 36 leden een lezing in “De Horizon” met als titel:
“Genezing of hulp: Daar waren heiligen voor “
Maart.
7 maart is de ALV. 68 leden zijn aanwezig. Minder dan gewoonlijk, waarschijnlijk vanwege een ware griepepidemie die Prinsenbeek teistert.
Na de pauze is er een optreden van: “t Komt Vaneiges” uit Berlicum.
11 maart geven wij een nieuw door Nannie van Berkum geschreven boek uit met als titel “Louise Stratenus, een schrijvende freule”.
Deze biografie wordt op 9 maart gepresenteerd in “het Princenhaags Museum” met de overhandiging van het eerste exemplaar aan de sponsor dhr. Roobol. Ook is er een expositie over het leven van Louise Stratenus.
 23 maart neemt een team deel aan de Beekse quiz.
 April.
2 april zijn we aanwezig bij het door de Rotary Prinsenbeek georganiseerd evenement “Heel Prinsenbeek bakt en bruncht” i.v.m. de actie voor een Beeks tintje aan de nieuwe Markt.
 9 april vindt in De Rijf het regio-overleg van Brabants Heem plaats.
20 april is de roadshow van de Rabobank Clubkas Campagne. De heemkundekring ontvangt € 508,41 en voor De Rijf ontvangen we € 589,83.
27 april zijn we t.g.v. Koningsdag met een kraam aanwezig in park Overbos.
Mei.
8 mei vindt de overdracht plaats van “de Vredeskapel” onder het thema: Wij houden de Vredeskapel in ere. De ene basisschool geeft het onderhoud van de kapel over aan de andere.
Juni.
 30 juni gaat de jaarlijkse heemreis naar Volendam en Marken. 99 leden gaan mee en zij   genieten onder tropische temperaturen van “het Volendams museum”, een palingrokerij, een rondwandeling en een boottocht naar Marken.
 Juli/augustus.
In de zomermaanden is er 4 keer gebuurt o.l.v. Wout Timmers. Wout heeft aan deelnemers weer geen gebrek. Op de Nispenhoeve wordt dit keer, vanwege de hitte, binnen gebuurt.
6 juli doen onze voorzitter en penningmeester mee aan de Prominentenkoers.
11 augustus worden 50 vrijwilligers getrakteerd op een barbecue. Het is een gezellig feestje.
September.
16 september hebben we een kraam op de jaarmarkt van het Biks Blaosfestijn
Oktober.
3 oktober verzorgt Bert Willemen een lezing over: “Met hond en hondenkar terug in de historie”.  43 mensen zijn aanwezig in “De Horizon”.

“Museum “De Rijf”
2018, het eerste jaar op onze nieuwe locatie. 1929 bezoekers weten de weg te vinden naar het buitengebied.
Wij hebben dit jaar 14 openstellingen en diverse rondleidingen voor o.a.:
De Zonnebloem, Het Kruispunt, HKK De Vlasselt en diverse particuliere groepjes.
De exposities wisselen, we beginnen met 2x foto-expositie “Van stal naar museum”
4x Expositie “Volg het spoor van 80 jaar scouting “Thomas More”
3x Expositie “Slakkenfeest, je moet er zijn geweest”, verzameling van Nandi Voermans
3x Expositie “Nieuwe Prinsenbekers”, 50 jaar.
1x Kerst in de Rijf (Kunst, Heiligenbeelden en Kerstmarkt).
Op 22 april is “De Rijf” het startpunt van de “Kunstroute Prinsenbeek”.
Met dhr. Smits, eigenaar van de nieuwe locatie, is overeengekomen dat ook de rest van het gebouw waarin het museum is gehuisvest, in gebruik wordt genomen.
Inmiddels is al een start gemaakt met de aanpassingen. We realiseren een uitbreiding van de expositieruimte, een magazijn en een te verwarmen lezingen/kantineruimte.

Publiciteit:
Ons periodiek “De Klepel” is ook dit jaar weer 4 maal verschenen. Ieder kwartaal weer een feest om te lezen. Onder auspiciën van de redactie is er een auteursclub actief die mede zorgt voor de aanlevering van artikelen voor de Klepel. De auteursclub komt eenmaal per kwartaal samen en houdt met enige regelmaat werkmorgens in de documentatieruimte van het museum
Naast de Klepel ontvangen leden met een e-mailadres regelmatig de digitale nieuwsbrief met actuele informatie.
Thea Martens stuurt de verspreiding van de Klepel en de nieuwsbrief aan en ook de ledenadministratie is bij haar nog steeds in goede handen.
Naast informatie in de Klepel en de nieuwsbrief is er wekelijks informatie te vinden over onze vereniging in wijkblad Modern Prinsenbeek. Ook in de lokale en regionale media wordt regelmatig gepubliceerd.
Trots zijn we op het feit dat de gemeente Breda, de door ons voorgestelde nieuwe straatnamen heeft vastgelegd. Nieuwbouw Westrik krijgt “Schipperenweike” als straatnaam. Op het voormalige terrein van Hagedonk komt “het Herman Dirvenpark” en “Luttelhof”.
Op Internet is onze onlangs vernieuwde website te bezoeken via www. hk-opdebeek.nl. Hier vindt U allerlei informatie, verslagen en foto’ s van de activiteiten.

Archieven:
Om de twee weken werkt de documentatiewerkgroep aan de ordening en digitalisering van de  diverse archiefbestanden. ( documentatie, foto, media, gedeponeerde, vereniging, bidprentjes) en de bibliotheek ( kranten, bladen en boeken).
De projectgroep “Boschdal” werkt aan het tweede en derde boek over de historie van het landgoed Boschdal. Op Boschdal is een geofysich onderzoek verricht ( op zoek naar overblijfselen).
Ook wordt nog dagelijks onze knipselkrant bijgehouden. Allen hartelijk dank.

Vredeskapel
Onder leiding van onze vereniging wordt afwisselend met de drie basisscholen de vredeskapel aan de Kapelstraat onderhouden en schoongemaakt.

Burgst

Wij werken mee aan de vier begeleide seizoen wandelingen en het tweejaarlijks evenement “Heerlijk rondje Burgst” op Landgoed Burgst.

Museum
In het museum zijn vele vrijwilligers actief. Zij vervullen de taken van gastheer/gastvrouw tijdens openstellingen. Ze poetsen met regelmaat het museum en een groep is actief met ambachten zoals weven, spinnen, kantklossen, breien, oudhollands schilderen.

Tuinonderhoud
Een groep van ongeveer 10 leden verzorgt de tuin rondom De Rijf.
Uiteraard in overleg en met hulp van Jan Smits. Jan verleent overigens vele hand- en spandiensten. Ook onderhouden wij de Kroningsboom op de Markt.

Ledenbestand
Wij kijken terug op een jaar, met diverse activiteiten, het ledenbestand is nagenoeg gelijk gebleven. 1 januari hebben we 565 leden; op 31 december zijn dat er 566.
Rest nog een woord van dank aan allen, die zich hebben ingezet om samen dit jaar tot een succes te maken. Het bestuur waardeert u allen zeer en hoopt u vaak te ontmoeten bij onze activiteiten.
Tot zover dit jaarverslag.

Ria de Beer-Bastiaansen,
secretaris HKK “Op de Beek”          

Maart 2019

 

Voor het overzicht van activiteiten in 2017, klik op;   JAARVERSLAG 2017

Voor het overzicht van activiteiten in 2016, klik op:   JAARVERSLAG 2016

Voor het overzicht van activiteiten in 2015, klik op:   JAARVERSLAG 2015

Voor het overzicht van activiteiten in 2014, klik op:   JAARVERSLAG 2014

Voor het overzicht van activiteiten in 2013, klik op:   JAARVERSLAG 2013

Voor het overzicht van activiteiten in 2012, klik op:   JAARVERSLAG 2012