JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2023

Algemeen:
26 bestuursvergaderingen. 11 x vereniging, 11 x museum en 4 x stichting.
Het ledental is met 10 gestegen naar 617.
Het aantal vrijwilligers is 71.

Publiciteit/communicatie:
* 4 x verscheen (redactie, auteursclub en bezorgers) het kringblad “De Klepel”.
* 8 x verscheen de nieuwsbrief
* website (5284 bezoekers0.
* 5 beeldbanken: bibliotheek (968 bezoekers) foto’s (2733 bezoekers), bidprentjes (1566 bezoekers), Museumcollectie (706 bezoekers) en de nieuwe beeldbank films (2743 bezoekers)
Diverse malen publicaties op Prinsenbeek Nieuws en in de regionale media.

Activiteiten:

Januari
22 januari nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers.
25 januari Lezing Anton Joosen: “Dien Tien”.
Maart
1 maart algemene ledenvergadering. Wijnand Bouman wordt herkozen en Irene Storms wordt gekozen. Kees Nagelkerke neemt afscheid als redactielid van de Klepel en krijgt het zilveren draaginsigne met oorkonde van Brabants Heem. Dhr. Visser wordt gehuldigd als 600ste lid.
08 maart lezing van Tinus Verwijmeren over Hollandse molens.
31 maart Beekse quiz.
Mei
08 mei overdracht onderhoud door de scholen van de Vredeskapel.
18 mei lentefeest in Museum Rijf met o.a. schapen scheren door Adam Sneep.
Juni
17 juni Heemreis naar Zeeland.
Juli/augustus
15 juli Voorzitter Ad van Melis overhandigt de Beekse vlag aan wethouder Bruijns.  
Er wordt 4 keer gebuurt.
Oktober
04 oktober lezing door Ton Hinten: “Smokkelen in onze regio ”.
14 oktober resultaat Rabo Club Support: kring: € 888,82; museum: € 369,59.
November
05 november tweejaarlijkse “Boerenstaamp meej meziek” in Zaal Marktzicht.
17 november regioquiz Brabants Heem in Nispen.
19 november presentatie het boek “Landgoed Boschdal, een verborgen verleden” bij golfclub Albatross.
26 november Burgemeester Depla neemt het eerste exemplaar in ontvangst tijdens de presentatie van het Boschdalboek (Sjoerd Eeftens, Chris Peeters en Petra Cornelisse) in De Drie Linden.
29 november vrijwilligersuitstapje met bezoek aan het Europarlement in Brussel.

Museum “De Rijf”
Op 31 augustus neemt de gemeenteraad van Breda het besluit dat de definitieve huisvesting van het museum gerealiseerd wordt. Op 18 augustus wordt het aangepaste huurcontract met Jan Smits ondertekend.
Er wordt gewerkt wordt aan verbetering van veiligheid, verduurzaming, de aanleg van wifi en de omgeving.
Met 14 openstellingen, 7 wisseltentoonstellingen, diverse rondleidingen en lezingen worden 1522 bezoekers geteld.
De Bikse Kruidenhof wordt druk bezocht en hun producten zoals kruiden, jam en honing worden te koop aangeboden.
In het museum zijn vele vrijwilligers actief. Zij zijn gastheer/gastvrouw tijdens openstellingen en zorgen voor het schoonhouden. De handwerkgroep (weven, spinnen, kantklossen, breien, oudhollands schilderen) is iedere openstelling aanwezig.

Werkgroepen:
* Foto, documentatie en inventarisatie is nog steeds erg actief. Ook wordt nog de knipselkrant bijgehouden.
* Buitenheem begeleidt de ontwikkelingen polder Weimeren. De naamgeving “De Slomperd” voor het bruggetje over de Haagse Vliet is goedgekeurd.
* Boschdal heeft het 10 jaar durende project met het boek Landgoed Boschdal, een verborgen verleden” succesvol afgerond. In dit kader werd ook een Podcast gelanceerd.
* Tuin- en de Bikse kruidenhof hebben de tuinen en de kroningsboom onderhouden.


Jaarverslag 2022
De Algemene ledenvergadering op 20 april 2022 wordt bezocht door 63 leden. Ad van Melis en Jan Rabelink zijn reglementair aftredend. Zij worden beiden voor drie jaar herkozen.
Conform de statuten is de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld:
– Ad Van Melis, voorzitter
– Ria de Beer, secretaris
– Els Boons, penningmeester (tot 1 oktober 2022)
– Irene Storms, penningmeester (vanaf 1 oktober 2022)
– Pim Monné, vicevoorzitter/lid
– Wijnand Bouman, lid
– Jan Rabelink, lid                                                                                
In 2022 vinden 24 bestuursvergaderingen plaats. 10x over de Vereniging, 10x over het Museum en 4x over Stichting “Op de Beek”.

Ledenbestand
De ledenadministratie, bijgehouden door een vrijwilligster, geeft aan dat het aantal leden met 24 lidmaatschappen is gestegen.
Op 1 januari 2022 zijn dat er 583. Op 1 januari 2023 staat de teller op 607.

De Klepel”
Is ook dit jaar weer 4x verschenen. Ieder kwartaal weer keurig verzorgd en boordevol informatie.
De redactie en de auteursclub kan het hele jaar hun werk doen. Naast de Klepel ontvangen leden met een e-mailadres regelmatig de digitale nieuwsbrief met actuele informatie.
De adressering en verspreiding van de Klepel wordt door vrijwilligers gedaan. Veel leden hebben zich aangemeld om te helpen met de bezorging.
Naast informatie in de Klepel en de nieuwsbrief is er regelmatig informatie te vinden over onze vereniging op Prinsenbeek Nieuws. Ook in de regionale media wordt regelmatig gepubliceerd.
Onze website (www.hk-opdebeek.nl) wordt 5231 keer bezocht. Hier vindt u allerlei informatie, verslagen en foto’ s. Ook de beeldbanken: bibliotheek (774x), foto’s (2387x) museumcollectie (779x) en bidprentjes (2874x) worden vaak geraadpleegd.

Werkgroepen:
De werkgroepen hebben na de coronaperiode hun activiteiten weer enthousiast opgepakt.
De documentatiewerkgroep gaat verder met de inventarisatie en beschrijving van de documentatie en de bibliotheek en de bidprentjes. De bibliotheek en de bidprentjes zijn nu ook digitaal via de beeldbank in te zien.
De inventarisatiewerkgroep heeft de hele museumcollectie digitaal geïnventariseerd en deze is nu ook via de beeldbank te raadplegen.
De fotowerkgroep werkt verder aan de digitaal te raadplegen fotobeeldbank.
De projectgroep “Boschdal” werkt gestaag verder aan het Boschdalboek/project, wat eind 2023 kan worden gepresenteerd.
De werkgroep “Buitenheem” houdt nauwgezet een vinger aan de pols bij o.a. het project ontwikkeling polder Weimeren. Zij verzorgen wandelingen op o.a. ’t Heidreefke.
Ook wordt nog dagelijks onze knipselkrant bijgehouden.
De tuin- en de Bikse kruidenhofwerkgroep hebben de museumtuinen onderhouden. Zij onderhouden ook de kroningsboom op de Markt.

Vredeskapel
Onder leiding van onze vereniging wordt afwisselend met de drie basisscholen de vredeskapel aan de Kapelstraat onderhouden en schoongemaakt. De overdracht van de basisschool Montessori+ aan basisschool de Horizon vindt dit jaar weer plaats bij de Vredeskapel.

Activiteiten:
Vanwege corona staan de activiteiten de eerste helft van het jaar nog op een laag pitje.
Mei
10 mei vindt de overdracht van de Vredeskapel plaats.
Juni
12 juni wordt met medewerking van onze heemkundekring “Heerlijk rondje Burgst” gelopen.
25 juni gaat de jaarlijkse heemreis met 85 leden naar Leerdam, een rondvaart over de Linge en een bezoek aan een glasblazerij. Met als afsluiting een rondje door de Alblasserwaard.
Juli
In de maanden juli en augustus is er in de Rijf 5 keer gebuurt. De buurtmiddagen worden, met gemiddeld 20 personen, goed bezocht en als gezellig ervaren.
September
7 september bezoekt een zevental leden het archeologisch depot aan de Riethil in Breda.
24 en 25 september pakken we uit met het mediaspektakel: “Prinsenbeek Binnenstebuiten”, het verhaal van de Beek. Drie voorstellingen in de Drie Linden met per uitvoering ongeveer 300 toeschouwers. Dit alles ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de heemkundekring.
Tijdens een van deze voorstellingen wordt onze voorzitter Ad van Melis onderscheiden met het Zilveren Draaginsigne van het Brabants Heem. Ad krijgt daarbij ook de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Dit alles voor zijn bijzondere verdiensten voor onze kring, waarvan hij vanaf de oprichting is betrokken en waarvan 25 jaar als voorzitter.
Oktober
11 oktober geeft Jos de Graaf een lezing “Smederijen en de Beekse smeden” voor 40 personen.
15 oktober is de uitslag van RaboClubSupport bekend. Voor HK “Op de Beek” ontvangen we € 870,52; Voor Museum De Rijf krijgen we € 569,50. Welkome bedragen met dank aan de stemmers en uiteraard met dank aan de Rabobank.
November
23 november geeft Ad Rooms een lezing genaamd: Gezinnen XXL. 52 toehoorders genieten van dit goede verhaal met mooie foto’s.

Stichting Museum De Rijf
In 2022 kunnen we weer maandelijks het museum openstellen. De Rijf is ook weer twee keer op een doordeweekse middag opengesteld. We hebben veel rondleidingen.
Totaal ontvangen we 1320 bezoekers. Meer dan verdubbeld t.o.v. vorig jaar.
Tijdens de openstellingen van het museum is ook De Bikse Kruidenhof te bezoeken.
In het museum zijn vele vrijwilligers actief. Zij vervullen de taken van gastheer/gastvrouw tijdens openstellingen. Ze poetsen met regelmaat het museum en een groep is actief met ambachten zoals weven, spinnen, kantklossen, breien, oudhollands schilderen.


Tot slot een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en leden, die zich hebben ingezet om samen met het bestuur, ondanks alle beperkende maatregelen van het jaar 2022 een goed jaar te maken. Zonder vrijwilligers, geen vereniging en geen museum.
Het bestuur waardeert de inzet zeer en hoopt dat we 2023 net zo succesvol mogen afsluiten.

Ria de Beer-Bastiaansen,
secretaris HKK “Op de Beek”, maart 2023 

 

JAARVERSLAG 2021

De Algemene ledenvergadering op 10 oktober 2021 wordt bezocht door 75 leden.
Vanwege ons 25-jarig jubileum, wat we later moeten vieren, worden de leden ontvangen met koffie en gebak.

Bestuur:
Pim Monné en Ria de Beer zijn reglementair aftredend.
Zij worden beiden voor drie jaar herkozen.
Conform de statuten is op 17 november 2021 de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld:
– Ad Van Melis – voorzitter
– Ria de Beer – secretaris
– Els Boons – penningmeester
– Pim Monné – vicevoorzitter/lid
– Wijnand Bouman – lid
– Jan Rabelink – lid

In 2021 vinden 17 bestuursvergaderingen plaats: 7 x over de vereniging, 7 x over het museum en 3 x over stichting “Op de Beek”.

Activiteiten:
Vanwege de pandemie kunnen veel activiteiten ook dit jaar geen doorgang vinden.
Mei.
30 mei hebben we voor 15 leden een begeleide rondwandeling op de Hooiberg.
Juli.
4 juli nogmaals voor 15 leden de wandeling op de Hooiberg.
In de maanden juli en augustus is er in de Rijf vier keer gebuurt. De buurtmiddagen werden, met gemiddeld 20 personen, goed bezocht.
Oktober.
2 oktober gaan we de uitgestelde heemreis maken. 78 leden genieten van een prachtige, goed georganiseerde reis naar het mooie plaatsje Hattem. We worden verwend in het bakkerijmuseum en maken met gidsen een stadswandeling. Fijn om er weer eens uit te zijn.
Na de uitgestelde ALV op 10 oktober wordt Wout Timmers in het zonnetje gezet. Wout neemt na 21 jaar afscheid als redactielid van de Klepel, hij is de initiatiefnemer voor het oprichten van onze heemkundekring en wordt geloofd om zijn vele verdiensten. Namens Brabants Heem krijgt Wout de Zilveren Draagspeld en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt.
Na de vergadering genieten 78 leden van onze Boerenstampavond.
Jaap Rutten treedt op als tonprater en duo Boemerang verzorgt het vrolijke gedeelte tijdens het eten.
November.
13 november ontvangen we van RaboClubSupport € 935,55 voor de heemkundekring en € 799,78 voor De Rijf. Dank aan alle stemmers en uiteraard aan de Rabobank.

“Museum “De Rijf”
In 2021 kunnen we 8 keer het museum openstellen. Voor het eerst is de Rijf ook twee keer op een doordeweekse middag opengesteld. We kunnen wat rondleidingen (meestal voor enkele personen) geven. Totaal ontvangen we 608 bezoekers,
Tijdens de openstellingen van het museum is ook De Bikse Kruidenhof te bezoeken.
Met grote regelmaat wordt de ruimte achter in de Rijf (de kantine) verhuurd aan verenigingen. Vanwege de verplichte horecasluiting zijn ze bij ons terecht gekomen.

De Klepel” is ook dit jaar weer 4 maal verschenen. Ieder kwartaal weer keurig verzorgd en boordevol informatie. De redactie en de auteursclub hebben het hele jaar hun werk kunnen blijven doen.
Naast de Klepel ontvangen leden met een e-mailadres regelmatig de digitale nieuwsbrief met actuele informatie. De adressering en verspreiding van de Klepel wordt door vrijwilligers gedaan.
Naast informatie in de Klepel en de nieuwsbrief is er regelmatig informatie te vinden over onze vereniging op Prinsenbeek Nieuws. Ook in de regionale media wordt regelmatig gepubliceerd.
Op internet is onze website te bezoeken via www.hk-opdebeek.nl. Hier vindt U allerlei informatie, verslagen en foto’ s van de activiteiten.

Werkgroepen:
Helaas moeten i.v.m. Corona weer vele werkgroep-bijeenkomsten worden geannuleerd, zodat de voortgang vaak stagneert.
De documentatiewerkgroep gaat verder met de inventarisatie en beschrijving van de documentatie en de bibliotheek en de bidprentjes. De bibliotheek en de bidprentjes zijn nu ook digitaal te raadplegen.
De inventarisatiewerkgroep heeft de hele museumcollectie digitaal geïnventariseerd en deze is nu ook digitaal te raadplegen.
De fotowerkgroep werkt verder aan de digitaal te raadplegen fotobeeldbank.
De projectgroep “Boschdal” werkt gestaag verder aan het Boschdalboek/project.
De werkgroep “Buitenheem” houdt nauwgezet een vinger aan de pols bij o.a. het project ontwikkeling polder Weimeren.
Ook wordt nog dagelijks onze knipselkrant bijgehouden.
De tuin- en de Bikse kruidenhofwerkgroep hebben de museumtuinen onderhouden.
Zij onderhouden ook de kroningsboom op de Markt.

Vredeskapel
Onder leiding van onze vereniging wordt afwisselend met de drie basisscholen de vredeskapel aan de Kapelstraat onderhouden en schoongemaakt. De overdracht van de Griffioenschool aan de basisschool Montessori vindt dit jaar vanwege de coronabeperkingen weer plaats in een klaslokaal.

Museum
In het museum zijn vele vrijwilligers actief. Zij vervullen de taken van gastheer/gastvrouw tijdens openstellingen. Ze poetsen met regelmaat het museum en een groep is actief met ambachten zoals weven, spinnen, kantklossen, breien, oudhollands schilderen.

Ledenbestand
De ledenadministratie, bijgehouden door een vrijwilligster, geeft aan dat het aantal leden met 8 lidmaatschappen is gestegen.
1 januari 2021 starten we met 575 leden. Op 1 januari 2022 zijn dat er 583.

Tot slot een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en leden, die zich hebben ingezet om samen met het bestuur, ondanks alle beperkende maatregelen van het jaar 2021 een goed jaar te maken. We hebben u daar echt bij nodig.
Het bestuur waardeert uw inzet zeer en wij hopen met u, dat we in 2022 ons 25-jarig jubileum groots en in goede gezondheid met u allen mogen vieren.
Tot zover dit jaarverslag.

Ria de Beer-Bastiaansen,
secretaris HKK “Op de Beek”          
April 2022    

JAARVERSLAG 2020

Het bestuur
Wijnand Bouman wordt voor drie jaar herkozen.
Conform de statuten is op 22-5-2020 de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld:
– Ad van Melis, voorzitter
– Ria de Beer, secretaris
– Els Boons, penningmeester
– Pim Monné, vice-voorzitter/lid
– Wijnand Bouman, lid
– Jan Rabelink, lid.

In 2020 hebben 12 bestuursvergaderingen.

Verenigings-activiteiten per maand.
Februari
12 februari is er een lezing van Arie de Bruin over suikerfabrikant Heerma van Voss.
Maart
4 maart is de ALV: 62 leden zijn aanwezig. Na de pauze is er een quiz en muziek van Wim en Greet. Tijdens deze avond wordt bekend, dat in Prinsenbeek de eerste corona uitbraak is gemeld.
September
Op 6 september vindt de feestelijke onthulling plaats van de straatnaamborden: “Herman Dirvenpark”. Een witte roos voor alle aanwezigen vervangt “het glas” en kapel D’Ruit zorgt voor de muzikale omlijsting.
November
RABO Clubkassupport verrast de HKK met € 1020,79 en voor Museum “De Rijf” ontvangen we € 470,49.
December
De gemeente Breda heeft op voordracht van onze kring de straatnaam “Clazina Biemanserf” vastgesteld voor het perceel op de hoek van Pater Rommelaan/Beeksestraat.

Activiteiten Museum De Rijf:
Door de Corona-pandemie was bezoek aan het museum beperkt mogelijk. Zeven keer was het  museum open. We kunnen wat rondleidingen (meestal voor enkele personen) geven. 140 leerlingen van basisschool “De Horizon ” brengen een bezoek. Totaal ontvangen we ruim 600 bezoekers,

De museumwerkgroep heeft niet stilgezeten en heeft Museum “De Rijf” met 100m2 prachtig uitgebreid. Een ware aanwinst en publiekstrekker voor het museum.
In januari staat de foto-expositie over “De Haagse Beemden 50 jaar geleden “ centraal.
In februari en maart de tentoonstelling over Beekse cafés.
In het museum zijn vele vrijwilligers actief. Zij vervullen de taken van gastheer/gastvrouw tijdens openstellingen. Ze poetsen met regelmaat het museum en een groep is actief met ambachten zoals weven, spinnen, kantklossen, breien, oudhollands schilderen.

Publiciteit:
De Klepel” is ook dit jaar weer 4 maal verschenen. Ieder kwartaal weer keurig verzorgd en boordevol informatie. De redactie en de auteursclub heeft met succes het hele jaar hun werk kunnen blijven doen. Naast de Klepel ontvangen leden met een e-mailadres regelmatig de digitale nieuwsbrief met actuele informatie. De adressering en verspreiding van de Klepel wordt door vrijwilligers gedaan.
Naast informatie in de Klepel en de nieuwsbrief is er wekelijks informatie te vinden over onze vereniging in het, sinds enige tijd digitale, wijkblad Modern Prinsenbeek. Ook in de lokale en regionale media wordt regelmatig gepubliceerd.
Op Internet is onze website te bezoeken via www. hk-opdebeek.nl. Hier vindt U allerlei informatie, verslagen en foto’ s van de activiteiten.

Werkgroepen:
Helaas moesten i.v.m. Corona vele werkgroepbijeenkomsten worden geannuleerd, zodat de voortgang vaak stagneert.
De documentatiewerkgroep maakt flinke vorderingen met de inventarisatie en de onderdelen documentatie, de bibliotheek, het foto- en media-archief zijn in een afrondende fase.
De fotowerkgroep heeft 3 beeldbanken met een eigen website gerealiseerd die online ter inzage zijn: de fotobeeldbank, de museumcollectiebeeldbank en de bidprentjesbeeldbank.
De projectgroep “Boschdal” werkt vruchtbaar verder aan het Boschdalboek/project.
De werkgroep “Buitenheem” heeft zich met positief resultaat ingezet voor het voor wandelaars toegankelijk houden van polder Weimeren gedurende de ontwikkelings-werkzaamheden.
Ook wordt nog dagelijks onze knipselkrant bijgehouden.
De tuin en de kruidentuinwerkgroepen hebben de museumtuinen onderhouden.
Zij onderhouden ook de kroningsboom op de Markt.

Vredeskapel:
Onder leiding van onze vereniging wordt afwisselend met de drie basisscholen de vredeskapel aan de Kapelstraat onderhouden en schoongemaakt. De overdracht van de Apolloschool aan de Griffioenschool vond dit jaar vanwege de Coronabeperkingen plaats op 8 oktober in een lokaal van groep 7 van de Griffioen.

Ledenbestand:
Op 1 januari 2020 zijn er 590 leden en op 31 december 575.

Dankwoord:
Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers en leden, die zich hebben ingezet om samen met het bestuur, ondanks alle beproevingen en beperkingen van het jaar 2020 geen verloren jaar te maken. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd. Wij hopen dat we zo spoedig mogelijk alle activiteiten en festiviteiten weer op mogen pakken. Wij wensen iedereen veel sterkte om in gezondheid dit lastige jaar af te sluiten.

maart 2021,
Ria de Beer-Bastiaansen,
secretaris HKK “Op de Beek”   

Voor het overzicht van activiteiten in 2019, klik op:   JAARVERSLAG 2019   

Voor het overzicht van activiteiten in 2018, klik op:   JAARVERSLAG 2018    

Voor het overzicht van activiteiten in 2017, klik op:   JAARVERSLAG 2017

Voor het overzicht van activiteiten in 2016, klik op:   JAARVERSLAG 2016

Voor het overzicht van activiteiten in 2015, klik op:   JAARVERSLAG 2015

Voor het overzicht van activiteiten in 2014, klik op:   JAARVERSLAG 2014

Voor het overzicht van activiteiten in 2013, klik op:   JAARVERSLAG 2013

Voor het overzicht van activiteiten in 2012, klik op:   JAARVERSLAG 2012