JAARVERSLAGEN

JAARVERSLAG 2019

De Algemene ledenvergadering op 13 maart 2019 werd bezocht door 84 leden.
Ad van Melis en Jan Rabelink zijn reglementair aftredend.
Zij worden beiden voor drie jaar herkozen.
Els Boons-Mattijsen wordt, met goedkeuring van de vergadering, als zesde bestuurslid benoemd.

Conform de statuten is op 25 maart 2019 de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld:

– Ad Van Melis, voorzitter
– Ria de Beer, secretaris
– Wijnand Bouman, penningmeester (tot 1 juni) 
– Pim Monné, vice-voorzitter 
– Els Boons, penningmeester (vanaf 1 juni)
– Jan Rabelink, lid

Per 1 juni 2019 neemt Els Boons het penningmeesterschap over van Wijnand Bouman, die zich meer wil gaan richten op de werkzaamheden voor De Rijf.
In 2019 hebben 20 bestuursvergaderingen (10x voor de vereniging en 10 voor het museum) plaatsgevonden. Ook via de Whatsapp wordt veel besproken.

Tweemaal is een regio-overleg van Brabants Heem bezocht en is er overleg geweest met de gemeente Breda en alle erfgoedverenigingen binnen deze gemeente. Ook is er overleg met het Stadsarchief Breda.

Activiteiten per maand:

Februari.
Op 7 februari opent Wethouder Paul de Beer het Biks Ommetje Hooiberg. Onze heemkundekring heeft n.a.v. de heropening van het “Heidreefke” zich hard gemaakt voor de totstandkoming van deze wandelroute. Met medewerking van o.a. Staatsbosbeheer en de gemeente Breda.
Maart.
13 maart is de ALV. 84 leden zijn aanwezig.
Na de pauze is er een optreden van: Bart Borghouts uit Breda. “Dun Bart met zijn felicitatiedienst”.
27 maart geeft Christ Buiks, voor 70 toehoorders, een lezing over “Veldnamen in Princenhage en Prinsenbeek”.
29 maart neemt een team deel aan de Beekse quiz.
April.
18 april is de tweejaarlijkse info- en welkom avond voor de nieuwe leden. Ongeveer 20 leden zijn aanwezig.
28 april is er een toneel-, muziek- en zangvoorstelling in de Drie Linden t.g.v. de presentatie van het 2e boek in de Boschdalserie. “Lindendaal, of het drama van Boschdal”. 300 bezoekers genieten van deze prachtige show.
Mei.
7 mei vindt de overdracht plaats van “de Vredeskapel” onder het thema: Wij houden de Vredeskapel in ere. De ene basisschool geeft het onderhoud van de kapel over aan de andere.
Juni.
9 juni assisteert onze heemkundekring op Landgoed Burgst, waar de kunstroute wordt gelopen.
22 juni stappen 96 leden in de bus voor de jaarlijkse heemreis naar Wijk bij Duurstede. Met een aantal gidsen maken we een stadswandeling door het historische stadje. De lunch wordt gebruikt in een kersenboomgaard, waar we kersen plukken en eten natuurlijk. Via een mooie route langs de Kromme Rijn rijden we, na een stop voor een “afzakkertje”, weer heel voldaan huiswaarts.
Juli/augustus.
5 juli neemt Wijnand, als “dorpsomroeper” deel aan de prominentenkoers.
In de zomermaanden is er 4 keer gebuurt o.l.v. Wout Timmers. Drie keer zitten we bij museum De Rijf in een prachtig decor en een keer zijn we te gast op de “Nispenhoeve “van de fam. Heller. Gezien de goede opkomst voorzien we hiermee in een behoefte.
September.
15 september staan we met een kraam op de jaarmarkt van het Bics Blaosfestijn .
25 september vertonen Han en Lia de Graaf voor medewerkers en belangstellenden de film, die zij hebben gemaakt bij de presentatie van het boek “Lindendaal”.
Oktober.
10 oktober zijn we te gast bij golfclub “Albatros “voor de presentatie van het Boschdalproject. Onze vereniging heeft inmiddels een eigen projectgroep “Boschdal”.
11 oktober zijn we aanwezig bij de uitreiking van de cheques van de RABO clubsupport actie. De Heemkundekring ontvangt € 1097,62 en museum De Rijf € 553,13
30 oktober vieren we dat De Beek 75 jaar geleden is bevrijd. De bijeenkomst begint in de aula van basisschool “de Horizon”. Er wordt een film vertoond over de bevrijding door de Polen. Er wordt stil gestaan bij de impact, die dat op ons dorp had. Het seniorenorkest van Amor Musea speelt passende muziek en Eerste Kamerlid Alfred Arbouw houdt een toespraak. 150 belangstellenden wonen de viering bij. Onder de klanken van T.T.T. en begeleidt door fakkels en bloemen, verplaatst het gezelschap zich naar de Vredeskapel. De 7, bij Nieuwveer gesneuvelde Poolse soldaten krijgen een bloemenhulde. Bart Donkers brengt passende songs ten gehore. Speciaal is het generatiegesprek door twee heren van 81 en 10 jaar en twee dames van 41 en 22. Zij geven hun visie op wat vrijheid voor hen betekent. Wijnand leest een gedicht voor en met het nummer “Those were the days” wordt de sfeervolle viering afgesloten.
November.
17 november genieten 109 leden van de tweejaarlijkse “Boerenstaamp meej muziek “.
Ad Goossens treedt op voor het eten en na de stamp en het dessert verzorgt “DeVeltOp “een verrassend optreden.
22 november nemen we deel aan de heemquiz in Fijnaart.

“Museum “De Rijf”: 
2019 het tweede jaar alweer op onze nieuwe locatie. 1682 bezoekers weten de weg te vinden naar ons museum.
Op 1 september 2019 mogen we de 25 000e bezoeker in museum De Rijf verwelkomen. Anneke (en Bart) van de Klundert uit Etten-Leur is de gelukkige. Zij wordt op gepaste wijze in het zonnetje gezet en ontvangt een door bakker Nagelkerke geschonken taart.

Wij hebben dit jaar 13 openstellingen en diverse rondleidingen voor o.a. Z.L.T.O. en diverse particuliere groepjes.

De exposities wisselen, we beginnen met:
1x Expositie “Wintersfeer in De Rijf”.
2x Expositie “36 Beekse mensen van weleer ”met een keer demonstratie klokkenmaken.
3x Expositie “Smeed- en houtkunst van Harrie Seweuster.
1x Lente-schaapscheerdersfeest met Boekenmarkt
4x Expositie “Van mattenklopper tot robot”. Demonstratie bijenbond.
2x Terug in de tijd met een verdwenen transportmiddel. (Hondenkar)
1x Uitgebreide expositie over Beek 75 jaar bevrijd. m.m.v. Defensie en vele geschonken en geleende materialen uit de oorlogstijd. Drukstbezochte openstelling van het jaar 307 bezoekers, waaronder ook veel jeugd.
1x Kerst in de Rijf (Wintertaferelen gemaakt door onze vrijwilligers).

De aanpassingen, in het tweede stuk van onze ruimtes, naderen hun voltooiing.

Publiciteit:

Ons periodiek “De Klepel” is ook dit jaar weer 4 maal verschenen. Ieder kwartaal weer een feest om te lezen. Onder auspiciën van de redactie is er een auteursclub actief die mede zorgt voor de aanlevering van artikelen voor de Klepel. De auteursclub komt eenmaal per kwartaal samen en houdt met enige regelmaat werkmorgens in de documentatieruimte van het museum.

De Klepel heeft vanaf september 2019 een nieuwe lay-out. Het formaat is A-4 en er wordt in kleur gedrukt. Heemkunde gaat niet alleen terug in de tijd, maar gaat ook mee met de tijd. Naast de Klepel ontvangen leden met een e-mailadres regelmatig de digitale nieuwsbrief met actuele informatie.
De adressering en verspreiding van de Klepel wordt door vrijwilligers gedaan.
Naast informatie in de Klepel en de nieuwsbrief is er wekelijks informatie te vinden over onze vereniging in wijkblad Modern Prinsenbeek. Ook in de lokale en regionale media wordt regelmatig gepubliceerd.
Op Internet is onze website te bezoeken via www.hk-opdebeek.nl. Hier vindt u allerlei informatie, verslagen en foto’ s van de activiteiten.

Archieven:

Om de twee weken werkt de documentatiewerkgroep aan de ordening en digitalisering van de diverse archiefbestanden (documentatie, foto, media, gedeponeerde, vereniging, bidprentjes) en de bibliotheek (kranten, bladen en boeken).
De projectgroep “Boschdal” werkt aan het derde boek over de historie van het landgoed Boschdal.
Ook wordt nog dagelijks onze knipselkrant bijgehouden. Allen hartelijk dank.

Vredeskapel:

Onder leiding van onze vereniging wordt afwisselend met de drie basisscholen de vredeskapel aan de Kapelstraat onderhouden en schoongemaakt.

Burgst:

Wij werken mee aan de vier begeleide seizoen wandelingen en het tweejaarlijks evenement “Heerlijk rondje Burgst” op Landgoed Burgst.

Museum:

In het museum zijn vele vrijwilligers actief. Zij vervullen de taken van gastheer/gastvrouw tijdens openstellingen. Ze poetsen met regelmaat het museum en een groep is actief met ambachten zoals weven, spinnen, kantklossen, breien, oudhollands schilderen.

Tuinonderhoud:

Een groep van ongeveer 10 leden verzorgt de tuin rondom De Rijf. Uiteraard in overleg en met hulp van de eigenaar.
Ook onderhouden wij de Kroningsboom op de Markt.

Buitengebied/kerkenpaadjes:

Er is een nieuwe landschapswerkgroep actief, die zich bezighoudt met ons buitengebied. Zij werken samen met Staatsbosbeheer en de gemeente om de natuur, de zandpaadjes en wandelpaadjes te behouden en er een blijvend wandelpad of ommetje van te maken.
Zij volgen kritisch de ontwikkelingen in ons mooie buitengebied.

Ledenbestand:

Wij kijken weer terug op een actief jaar, met voor elk wat wils.
De ledenadministratie, bijgehouden door een vrijwilligster, geeft aan dat het aantal leden is gestegen.
1 januari hebben we 566 leden; op 31 december zijn dat er 590. Een stijging van 24 lidmaatschappen.

Tot slot nog een woord van dank aan alle vrijwilligers en leden, die zich hebben ingezet om samen dit jaar tot een succes te maken. Het bestuur waardeert uw inzet zeer en hoopt u ook dit jaar weer vaak te ontmoeten bij onze activiteiten.
Tot zover dit jaarverslag.

Ria de Beer-Bastiaansen, secretaris HKK “Op de Beek”
Maart 2019

 

Voor het overzicht van activiteiten in 2018, klik op:   JAARVERSLAG 2018

Voor het overzicht van activiteiten in 2017, klik op:   JAARVERSLAG 2017

Voor het overzicht van activiteiten in 2016, klik op:   JAARVERSLAG 2016

Voor het overzicht van activiteiten in 2015, klik op:   JAARVERSLAG 2015

Voor het overzicht van activiteiten in 2014, klik op:   JAARVERSLAG 2014

Voor het overzicht van activiteiten in 2013, klik op:   JAARVERSLAG 2013

Voor het overzicht van activiteiten in 2012, klik op:   JAARVERSLAG 2012