NIEUWS

In verband met het Coronavirus zijn vele activiteiten van onze Heemkundekring opgeschort en is Museum De Rijf voorlopig gesloten. 

Hopelijk komt er snel een einde aan deze periode, kunnen we onze activiteiten hervatten en iedereen weer welkom heten in ons Museum De Rijf.
Nog heel veel sterkte, geduld en gezondheid gewenst!

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HEEL MOOIE, GEZELLIGE EN GEZONDE ZOMER- EN VAKANTIETIJD!


woensdag 8 juli 2020
UITBREIDING MUSEUM DE RIJF

Al geruime tijd zijn we bezig met het inrichten van de uitbreiding van het museum. Deze uitbreiding omvat ruim 100 vierkante meter. Dat biedt heel veel mogelijkheden en daarvan maken we dankbaar gebruik. Dankzij de vele schenkingen die wij in de loop der jaren van her en der mochten ontvangen zijn we in staat om daar nog meer van de historie van ons mooie dorp en veel dingen van vroeger te laten zien. Zo keert o.a. de oude woonkamer met de bedstee weer terug evenals het politiebureau en krijgt ook de kerkelijke hoek een wel heel bijzondere, verrassende  en fraaie uitstraling. Er wordt hard aan gewerkt en wij hopen in oktober alles klaar te hebben.

Daarnaast zijn we ook aan het bekijken hoe we in het museum om moeten gaan met de corona-voorschriften. Als dat allemaal lukt, dan zou op zondag 4 oktober het hele museum weer  heropend kunnen worden.


vrijdag 19 juni 2020
ONS FOTOARCHIEF OP INTERNET   

Al een flink aantal jaren is onze documentatiewerkgroep bezig met het archiveren, inventariseren, beschrijven en toegankelijk maken van het grote aantal van de in ons archief bevindende foto’s, films, video’s, cd’s, boeken, verenigingsarchieven, bidprentjes, papieren, enz..

Inmiddels is er voor vele onderdelen een bruikbare en toegankelijke inventaris samengesteld. Door de inmiddels opgerichte “beeldbankgroep” is met name zeer hard gewerkt aan het vullen van onze nieuwe “beeldbankwebsite” met foto’s over allerlei onderwerpen. Op dit moment is het nog beperkt tot enkele honderden foto’s, maar de groep is continue bezig met aanvullingen.

U kunt de beeldbank bezoeken door te klikken op
www.beeldbankhkopdebeek.nl  

Hier kunt u actief deelnemen door de foto’s te bekijken, maar ook kunt u nadere gegevens , zoals namen, data en gebeurtenissen, via de website aan ons doorgeven.


dinsdag 19 mei 2020
TOEGANKELIJKHEID POLDER van WEIMEREN

Aanstaande woensdag vergadert het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta over onze polder Weimeren, die voor een stuk ontgraven zal worden. Onder andere om als waterbuffer te dienen als er overstroming dreigt voor de stad Breda. Meteen wordt er aan ‘natuurinrichting’ gedaan. Die plannen behelzen ook dat wandelaars niet langer in de polder zelf welkom zijn. Wellicht al vanaf komende zomer. Voor Prinsenbeek betekent dat het verlies van een gebied bij huis waar je van nabij van de omgeving kunt genieten.

Enige tijd geleden werd de op het plan ingediende zienswijze van heemkundekring Op de Beek op de ontwikkelingen ter plaatse door lezers van Prinsenbeeknieuws massaal ondersteund met veel schriftelijke positieve reacties en 1046 “duimpjes”.

In het nu voorliggende voorstel aan het algemeen bestuur wordt echter de zienswijze niet gedeeld en is hiermee nauwelijks of geen rekening gehouden. De heemkundekring heeft zich dan ook nu met een brief rechtstreeks gewend tot de leden van het algemeen bestuur met de oproep om goedkeuring aan het plan te onthouden.

Voor meer info kunt u zich wenden tot advanmelis@ziggo.nl.

maandag 13 april 2020
POLDER WEIMEREN STRAKS VERBODEN GEBIED?

De Mark kent wel eens hoge waterstanden. Dan dreigt Breda natte voeten te krijgen, dus een extra bekken waarin een teveel aan water kan stromen, acht men welkom. Weimeren kan daarvoor dienen. Het plan is, om dat te combineren met een verregaande vernatuurlijking van de polder; door daar meer plaats te maken voor water, planten en dieren. Dat plan behelst echter ook, dat Weimeren voor mensen verboden gebied wordt. Op het (fiets)pad langs de Mark na.

Dat betekent dat we een flink stuk van ons ‘buitenheem’  kwijtraken van waaruit Prinsenbekenaren konden genieten van natuur en landschap. De Hillen, Polderweg en het pad vanuit de Nieuwveerweg naar de Polderweg (-oost) raken verloren. De planning is dat over een paar maanden het vergraven begint en de afsluitingen beginnen.

De Heemkundekring heeft grote twijfels of dat nu zó radicaal moet. Het zou fijn zijn als we van Weimeren kunnen blijven genieten zoals het nu is. Daarom heeft de Heemkundekring een zienswijze op het plan ingediend; niet tégen de natuurontwikkeling, maar om medegebruik te verkrijgen.

Betrokkenheid bij de natuur wordt vooral bevorderd door er onderdeel van te mogen zijn. Als het plan ongewijzigd doorgaat, is het een gemiste kans voor draagvlak en om de meest betrokkenen, namelijk de bevolking van Prinsenbeek, in een stuk van hun ‘buitenheem’ te laten genieten.

De Heemkundekring heeft dit recent ervaren met de openstelling van het Heidreefke in natuurgebied De Hooiberg. Die toegankelijkheid wordt door Prinsenbeek als zeer positief beleefd.

Voor de zienswijze van onze heemkundekring op het ontwerp-projectplan van Waterschap Brabantse Delta zoals verzonden op 25-01-2020, zie  Zienswijze HKK op Weimeren 25-1-20

Voor de reactie van Waterschap Brabantse Delta, zie Reactie Waterschap

  


woensdag 4 maart 2020
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het was weer een gezellige avond, maar de vele afmeldingen vanwege o.a. het corona-virus speelden ons parten. Slechts 61 leden waren aanwezig in zaal Marktzicht.
Aan de orde kwamen o.a. de financiële stukken van 2019 en de begrotingen 2020. Deze werden zonder problemen door de vergadering vastgesteld. Voor een grote vereniging is het nodig om voldoende financiële armslag te hebben. Er is met de verhuis- en bouwkosten van het museum de afgelopen jaren heel veel, maar goed besteed reservegeld opgegaan. Daarnaast zijn er 2 zaken die de komende jaren de aandacht vragen. Mogelijk dat het  museum in 2027 weer moet verhuizen, want dan loopt de vergunning tot huisvesting af. En we vieren volgend jaar (2021) ons 25-jarig bestaan. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden. Dat houdt mogelijk in dat in 2021 een contributieverhoging van € 5,- aan de leden zal worden voorgesteld.

Het uitgebreide jaarverslag over 2019 toonde aan wat er allemaal heeft plaatsgevonden, zowel voor wat betreft de activiteiten van de kring als met het museum. Wijnand Bouman werd herkozen in het bestuur. Ook het activiteitenprogramma voor 2020 belooft weer veel en dat vindt u terug o.a. in deze Klepel en op onze website. De voorzitter dankte alle vrijwilligers en natuurlijk iedereen die onze kring en museum een goed hart toedraagt.

Na afloop van de vergadering werd er een heemkundequiz gehouden en zongen we samen bekende liedjes van vroeger bij de muziek van Rob&Greet&Wim.

  

 

 

 

 


vrijdag 14 februari 2020
KLEIN, HOOG BEZOEK VOOR MUSEUM DE RIJF 

Ruim 120 leerlingen en een groot aantal ouders van die leerlingen van de groepen 1 en 2 van basisschool De Horizon bezochten vrijdagmorgen in 5 groepen het museum. De groepen hebben afgelopen periode gewerkt aan het project “museum” en het bezoek aan De Rijf was de afsluiting hiervan.
In het museum kregen de kinderen van de museumgidsen veel te horen over wat je allemaal in dit museum kan zien en leren over het leven in vroegere tijden. Voor hen staat immers een oude telefoon, het fototoestel, een film/videoapparaat, een radiotoestel enz. heel ver weg van het – waar je dat allemaal mee kunt – mobieltje.
Natuurlijk was er ook veel aandacht voor de prachtige maquette van het oude (Prinsen)beek in de eerste helft van de vorige eeuw.
Na heel veel vragen van de zeer geïnteresseerde jonge bezoekers gingen ze voldaan terug naar school. Maar iedere leerling kreeg ook nog een mooie kleurplaat mee van “ t Biks Leesplangeske” met daarop tekeningen bij een aantal Bikse dialectwoorden. Hiermee kunnen zij een prijsje winnen en de mooiste kleurplaten worden straks in het museum opgehangen, zodat iedereen ervan kan genieten.
    
 

zaterdag 7 februari 2020

NIEUWE BANK IN DE HOOIBERG

Vorig jaar herfst verdween ineens de picknicktafel in de Hooiberg t.h.v. Korenpad/Heidreefke. Uit informatie bleek dat de gemeente dit had gedaan vanwege de slechte toestand. Enigszins begrijpelijk, maar voor de heemkundekring en ook voor veel Bekenaren lag het voor de hand dat er door de gemeente een nieuwe bank geplaatst zou worden. Zeker gezien de geschiedenis van de bank:

Deze bank werd jaren geleden met subsidie van de gemeente Breda in het kader van de Actie “Hart voor je Buurt” door de buurtvereniging De Beekse Westhoek geplaatst om daar samen te komen en voor de wandelaars om even te rusten.

Maar er zijn meer redenen. 
De heemkundekring organiseert al een flink aantal jaren tijdens de vakantiemaanden buurtmiddagen. Deze buurtmiddagen – waaraan telkens 30 à 40 personen deelnemen – vinden steeds plaats op 4 verschillende plekken in het dorp en uiteraard zoveel mogelijk in de natuur. De bank in de Hooiberg speelt daarin al jarenlang een grote rol. 
Daarnaast heeft de heemkundekring de afgelopen maanden een nieuwe wandelroute ontwikkeld: het z.g. Biks Ommetje Hooiberg (zie op deze website “wandelroutes”). Van de wandelroute wordt druk gebruik gemaakt en dan is het natuurlijk heel fijn zijn als men dan even kan rusten om te genieten van de natuur. Alle reden voor de Heemkundekring om er bij de gemeente Breda op aan te dringen om een nieuwe bank te plaatsen.

En men heeft het helemaal begrepen en er staat nu een spiksplinternieuwe nieuwe picknicktafel. Bedankt namens alle wandelaars en natuurgenieters.