JAARSTUKKEN 2015


Voor de begroting 2015 van de Vereniging Heemkundekring OP DE BEEK, klik op:  2015 Begroting HKK Op de Beek

Voor de begroting 2015 van Museum DE RIJF, klik op: 2015 Begroting Museum De Rijf

Voor de resultaatrekening 2015, klik op: Resultaatrekening Totaal HKK 2015 (1)

Voor het jaarverslag 2015, klik op: Jaarverslag 2015

 

VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING woensdag 4 maart 2015

Aanwezig: 70 leden, waaronder voltallig bestuur. Notulist: Ria de Beer

1.Opening door de voorzitter De voorzitter heet allen welkom en legt in zijn openingswoord uit waarom de ALV. weer naar het voorjaar is verplaatst. Hij doet mededeling over de huisvesting van museum de Rijf, die onlangs met een jaar is verlengd. Verder komt aan de orde het streven om de toegang tot het museum gratis te houden.

2.Goedkeuren van de notulen d.d. 5-11-2014 De notulen worden zonder aanmerkingen vastgesteld.

3.Ingekomen stukken en/of mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. De secretaris deelt mee, dat de volgende personen zich hebben afgemeld: Fam. van Meurs; Fam. Boons; A. Overboom; Henk van Opstal; Hermie van den Berg; Ria Frijters.

4.Het jaarverslag De secretaris leest het jaarverslag voor met daarin een opsomming van alle activiteiten. Een speciaal woord van dank wordt gericht aan alle leden, die zich weer belangeloos hebben ingezet bij diverse activiteiten. Er zijn geen aanmerkingen op, of vragen over het jaarverslag.

5.Financieel verslag 2014 De begroting voor 2015 is al goedgekeurd tijdens de ALV in november 2014. De penningmeester licht de resultaatrekening van 2014 toe. Meevallers zijn: de teruggave op de energienota van € 1220, -; teruggaaf energiebelasting € 927, – en een schenking van € 730, – uit de clubkascampagne van de Rabobank.

6.Kascommissie  Henk Verberk en René v.d. Velden hebben de boeken gecontroleerd. Zij verlenen de penningmeester decharge voor het boekjaar 2014. De penningmeester deelt mee, dat de girorekening te duur is en daarom wordt opgeheven. Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Henk Verberk en Frans Dollevoet. Met dank aan René van der Velden.

7.Rondvraag Rici Tielen vraagt of er niet wat lawaai kan worden gemaakt met de giftenpot. Hier wordt niet op ingegaan, daar we niet opdringerig willen overkomen. Verder komt het voorstel om leden te helpen met het stemmen voor de clubkas RABO. Het bestuur zal hierover nadenken.

8.Sluiting Ad dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en meldt tot slot, dat het kunstwerk van het oude naar het nieuwe Hagedonk met succes en goede hulp is verplaatst. Na een korte pauze wordt een film vertoond over de bevrijding van Breda, Princenhage en de bevrijdingsoptocht in Beek in 1945.